ขอต้อนรับผู้ที่สนใจทุกท่านกับการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่
“คลังข้อสอบออนไลน์วัดศักยภาพการเข้าศึกษาต่อ”


                ขอต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่สนใจเข้าสู่การเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ โปรแกรม “คลังข้อสอบออนไลน์วัดศักยภาพการเข้าศึกษาต่อ” ของกลุ่มบริษัทเสริมปัญญา (Sermpanya Group) โดยโปรแกรมนี้สามารถประเมินศักยภาพของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศที่ท่านได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งตัวโปรแกรมนี้ทางบริษัทได้นำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากการที่เสริมปัญญาได้จัดโครงการทดสอบความรู้นักเรียนมากว่า 38 ปีติดต่อกัน มาวิเคราะห์ออกมาเป็นผลลัพธ์ โดยคลังข้อสอบออนไลน์นี้ได้รวบรวมข้อมูลของผู้ที่สอบชุดข้อสอบเสริมปัญญา 17 ปีล่าสุด เฉลี่ยวิชาละ 1.2 ล้านคน ใช้แบบจำลองวัดกลุ่มผู้สอบที่สอบกับบริษัท ติดตามเส้นทางการเติบโตตั้งแต่ระดับประถมต้น-ปลาย ระดับมัธยมต้น-ปลาย จนถึงระดับมหาวิทยาลัยว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร และนำกลับมาคำนวณในโปรแกรมว่ามีโอกาสในการสอบเข้าโรงเรียนหรือคณะและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ท่านได้เลือกไว้ในรูปของสถิติเปอร์เซ็นต์ โดยทางบริษัทได้เก็บข้อมูลสถิติคะแนนสอบที่ครบถ้วนในทุก ๆ ปีและทุกระดับชั้นมาใช้ในการคำนวณผลลัพธ์ออกมา

                โปรแกรม “คลังข้อสอบออนไลน์วัดศักยภาพการเข้าศึกษาต่อ” นี้เป็นโปรแกรมที่กลุ่มบริษัทเสริมปัญญา (Sermpanya Group) ได้ใช้เวลาในการพัฒนาขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้ปล่อยโปรแกรมในลักษณะนี้ออกมา อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยรองรับ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบรรดาอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในการพัฒนาผลงานวิจัยที่ใช้ในการอ้างอิงของโปรแกรมนี้ออกมา ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และได้มีการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. พ.ศ. 2565

รายงานการวิจัย

ตัวอย่างรายงานการวิจัย

หมายเหตุ : รายงานการวิจัยฉบับเต็มขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากท่างบริษัทเท่านั้น

***สงวนลิขสิทธิ์ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยกลุ่มบริษัทเสริมปัญญา (Sermpanya Group) ห้ามลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของโปรแกรมนี้ไปใช้ โดยทางบริษัทได้จดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.010867 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 434545 ออกให้ ณ วันที่ 15 พ.ย. 2566***

หมายเหตุ : หากมีการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของโปรแกรมนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทจะขอดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดการ ตามพรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  

5 เหตุผลที่ควรซื้อคลังข้อสอบวัดศักยภาพการเข้าเรียนต่อ

1. เพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนก่อนสอบสนามจริง จากสถิติที่รวบรวมจากผู้สอบทั้งหมดกว่า 1.2 ล้านคน และมีงานวิจัยรองรับ

2. มีการวัดและประเมินผล (Evaluation) ของโอกาสในการสอบเข้าได้ในโรงเรียน หรือคณะและมหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการเข้าเรียนออกมาเป็นรูปของสถิติเปอร์เซ็นต์ได้ถึง 20 รายการ

3. สามารถติดตามพัฒนาการของผู้สอบเปรียบเทียบกับนักเรียนที่สอบกับเสริมปัญญากว่า 1.2 ล้านคนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

4. มีคลังข้อสอบมากกว่า 6,000 ข้อต่อระดับชั้น จากข้อสอบย้อนหลังกว่า 17 ปี

5. สามารถพิมพ์ใบประเมินผล (Certificate) เพื่อรองรับผลการสอบวัดความรู้ 5 วิชาจากบริษัทได้ถึง 2 ครั้ง

ราคา

ราคา Package ต่อระดับชั้น

พิเศษ ช่วง Early bird ลด 50 % ทุก Package

Packageราคาเพิ่มการคำนวณโอกาสสอบติด (Evaluation)เพิ่มการออกใบ
ประกาศนียบัตร (Certificate)
1 วิชา1,999 บาท 999 บาท+500 บาท
3 วิชา3,999 บาท 1,999 บาท+500 บาท+500 บาท
5 วิชา5,999 บาท 2,999 บาท+500 บาท+500 บาท

หมายเหตุ : *เลือก 2 วิชา และ 4 วิชา ไม่ได้
**กรณีเลือก 1 วิชา จะไม่สามารถเพิ่มการคำนวณโอกาสสอบติด (Evaluation) ได้

โปรโมชั่นพิเศษ!!! สมัครแบบช่วงชั้น (3 ระดับ) 5 วิชา ได้ครบทุก Functions ในราคาเพียง 9,999 บาท 4,999 บาท(ช่วง Early bird) เท่านั้น จากราคาปกติ 20,997 บาท

คู่มือการใช้งาน Functions ต่างๆ

พันธมิตร

โรงเรียน/องค์กร ที่ต้องการสมัครจำนวนมาก