5 วิชาหลักอัจฉริยะ ครั้งที่ 1

 • สอบวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2568
 • สอบเวลา 08.30 – 11.00 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ลักษณะข้อสอบ 5 วิชาหลักอัจฉริยะ
  1. เป็นการทดสอบวัดความรู้ 5 วิชาหลัก ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
  2. ข้อสอบแยกเป็น ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ, ภาษาไทย 30 ข้อ, สังคมศึกษา 30 ข้อ, คณิตศาสตร์ 30 ข้อ, วิทยาศาสตร์ 30 ข้อ รวม 150 ข้อ
  3. แยกการทดสอบเป็น 3 ระดับ คือ ประถมต้น(ป.1-ป.3), ประถมปลาย(ป.4-ป.6), มัธยมต้น(ม.1-ม.3)
  4. ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
 • ประกาศผลสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ทาง www.sermpanya.com
 • ได้รับการประเมินข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต
 • ได้รับการประเมินโอกาสสอบได้

  ระดับ ประถมต้น – ประถมปลาย โอกาสสอบได้

  1. โรงเรียนชั้นนำและโรงเรียนสาธิต (กรณี ร.ร. อยู่ในกรุงเทพฯ ) หรือ โรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนสาธิต (กรณี ร.ร. ไม่อยู่ในกรุงเทพฯ)
  2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  3 .โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย, วมว
  4 .โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(สายศิลป์)

  ระดับ มัธยมต้น โอกาสสอบได้
  1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, กำเนิดวิทย์, เตรียมอุดมศึกษา(สายวิทย์)
  2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย, วมว
  3 .โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(สายศิลป์)

 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย
  จากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6  มกราคม  2568
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)