ประวัติบริษัท เสริมปัญญา จำกัด


บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2530 เป็นบริษัทเอกชนที่จัดโครงการทดสอบความรู้ทาง วิชาการที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นของโครงการทดสอบความรู้ในประเทศไทย โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน ทุกระดับชั้น จากโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศกว่า 1,500 โรงเรียนในทุก ๆ โครงการ โดยจัดโครงการทดสอบตามวิชาหลัก ดังนี้

1. โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ  จัดสอบในเทอมต้นของปีการศึกษา
2. โครงการทดสอบความรู้ความถนัดทั่วไป (GAT)  จัดสอบในเทอมต้นของปีการศึกษา
3. โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English) จัดสอบในเทอมปลายของปีการศึกษา
4. โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาภาษาไทย  จัดสอบในเทอมต้นของปีการศึกษา
5. โครงการทดสอบความรู้วิชาสามัญภาษาไทย จัดสอบในเทอมต้นของปีการศึกษา
6. โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาสังคมศึกษา  จัดสอบในเทอมต้นของปีการศึกษา
7. โครงการทดสอบความรู้วิชาสามัญสังคมศึกษา จัดสอบในเทอมต้นของปีการศึกษา
8. โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์    จัดสอบในเทอมปลายของปีการศึกษา
9. โครงการทดสอบความรู้ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จัดสอบในเทอมปลายของปีการศึกษา
10. โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์   จัดสอบในเทอมปลายของปีการศึกษา
11. โครงการทดสอบความรู้ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จัดสอบในเทอมปลายของปีการศึกษา

ทั้ง 11โครงการนี้ แบ่งประเภทการสอบและข้อสอบรวมทั้งหมด 12 ระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6)    ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถรู้ระดับความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง เพราะใช้ข้อสอบตรงตามระดับชั้นความรู้ของนักเรียนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ในการทดสอบความรู้ทางวิชาการ

  1.  เพื่อให้นักเรียนได้รู้ขีดความสามารถทางวิชาการของตนเอง เพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ ในทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานชุดเดียวกันโดยมีการรายงานผลสอบเป็นรายบุคคล ซึ่งใบรายงานจะแจ้งผลการสอบอย่างละเอียดเป็นอันดับที่ของจังหวัด,ภาค,ประเทศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดคะแนนเฉลี่ยคะแนนในแต่ละส่วนของวิชาจำนวนผู้เข้าสอบในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ
  2. เพื่อให้นักเรียนมีได้โอกาสศึกษาแนวข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน มีประสบการณ์และความมั่นใจในการสอบแข่งขันจริง
  3. นักเรียนสามารถนำผลการสอบ ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการเรียนระดับสูงต่อไปได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยใช้คะแนนและอันดับที่สอบได้เป็นเกณฑ์พิจารณา
  4. ทางโรงเรียนสามารถนำผลการสอบของนักเรียนไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนได้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  5. เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างบรรยากาศของการเรียน การสอน และการแข่งขันทางด้านวิชาการภายในโรงเรียนให้กว้างขวางขึ้น
    ในทุกเทอมของการสอบแต่ละโครงการนั้น หลังจากประกาศผลสอบและจัดส่งผลสอบไปยังโรงเรียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา มอบโล่เกียรติยศและถ้วยเกียรติยศโรงเรียน เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทุกปีและจากอดีตกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัลแก่นักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ปีการศึกษา 2530   นายมารุต  บุนนาค     (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  
ปีการศึกษา 2531   พลเอกมานะ  รัตนโกเศศ     (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2532   ดร.วิชัย  ตันติกุล     (ผู้ตรวจราชการ)
ปีการศึกษา 2533   นายอรุณ  ปรีดีดิลก     (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2534   นายพงษ์ศิริ  เชาวนปรีชา     (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2535   นายสังข์ทอง  ศรีธเรศ     (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2536   นายสังข์ทอง  ศรีธเรศ     (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2537   นายบุญเทียม  เจริญยิ่ง     (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2538   นายเจริญ  การุญ     (ผู้ตรวจราชการ)
ปีการศึกษา 2539   นายสุวัฒน์  เงินฉ่ำ     (ผู้ตรวจราชการ)
ปีการศึกษา 2540   นายไพบูลย์  เสียงก้อง     (ผู้ตรวจราชการ)
ปีการศึกษา 2541   นายกว้าง  รอบคอบ     (อธิบดีกรมสามัญ)
ปีการศึกษา 2542   ดร.ทองคูณ  หงส์พันธ์     (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2543   ดร.สงบ  ลักษณะ     (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2544   ดร.กล้า  สมตระกูล     (ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2545   นางมัณฑนา  ศังขะกฤษณ์     (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2547   นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ     (หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์)
ปีการศึกษา 2548   นางพรนิภา ลิมปพยอม     (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ปีการศึกษา 2549   (เทอมต้น)        ดร.จรวยพร ธรณินทร์     (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2549   (เทอมปลาย)    นายนิราศ  สร่างนิทร     (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2550   (เทอมต้น)        นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ     (ที่ปรึกษาด้านพัฒนาขบวนการเรียนรู้  สพฐ.)
ปีการศึกษา 2550   (เทอมปลาย)    นายบุรี  แก้วเล็ก     (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2551   (เทอมต้น)        นายชินภัทร  ภูมิรัตน     (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2551   (เทอมปลาย)    นายสายัณห์  รุ่งป่าสัก     (ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา)
ปีการศึกษา 2552   (เทอมต้น)        นายเกียรติศักดิ์  เสนไสย     (ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2552   (เทอมปลาย)    นายวินัย  รอดจ่าย     (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2553   (เทอมต้น)        ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์     (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2553   (เทอมปลาย)    นายกมล  รอดคล้าย     (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2554   (เทอมต้น)        นายเกียรติศักดิ์  เสนไสย     (ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2554   (เทอมปลาย)    นายพิษณุ  ตุลสุข     (รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ปีการศึกษา 2555   (เทอมต้น)        ดร.เกษม  สดงาม     (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ปีการศึกษา 2555   (เทอมปลาย)   นายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์     (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2556   ดร.พวงเพ็ชร  ชุนละเอียด     (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ)
ปีการศึกษา 2557   ดร.สมเกียรติ  บุญรอด     (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ปีการศึกษา 2558   (เทอมต้น)      นายการุณ  สกุลประดิษฐ์     (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ปีการศึกษา 2558  (เทอมปลาย)   ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข     (รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สพฐ.)
ปีการศึกษา 2559   (เทอมต้น)      ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติเป็นประธาน
ปีการศึกษา 2559  (เทอมปลาย)   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติเป็นประธาน
ปีการศึกษา 2560 นายสนิท  แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติเป็นประธาน
ปีการศึกษา 2561 นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติเป็นประธาน