ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 39

 • สอบวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567
 • อังกฤษ สอบเวลา 08.00 – 10.00 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
 • ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 Parts คือ
  1. Conversation     
  2. Vocabulary     
  3. Grammar Structure      
  4. Reading Comprehension
 • ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1,ป.2,.3 .4 .5 .6) มีข้อสอบ 80 ข้อ      
  และระดับชั้น
  มัธยมศึกษา (.1 .2 .3 .4 .5 .6) มีข้อสอบ 100 ข้อ
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ทาง www.sermpanya.com
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย
  จากบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)