ตารางการสอบประจำปีการศึกษา 2567
วิชาระดับขั้นวันรับสมัครวันปิดรับสมัครวันสอบ(ที่สนาม)เวลาสอบ(ที่สนาม)วันสอบ (Online)
ภาษาอังกฤษป.1-ม.6(12 ระดับ)1 พ.ค. 256713 ส.ค. 256731 ส.ค. 25678.00-10.00 น.5 -15 ก.ย. 2567
ภาษาไทยป.1-ม.6(12 ระดับ)1 พ.ค. 256713 ส.ค. 256731 ส.ค. 256710.30-12.30 น.5 -15 ก.ย. 2567
สังคมศึกษาป.1-ม.6(12 ระดับ)1 พ.ค. 256713 ส.ค. 256731 ส.ค. 256713.30-15.30 น.5 -15 ก.ย. 2567
Advanced Mathsป.1-ป.3, ป.4-ป.6, ม.1-ม.3(รวม 3 ช่วงชั้น)1 พ.ค. 256726 ส.ค. 256714 ก.ย. 25678.00-10.00 น.16 -29 ก.ย. 2567
Advanced Scienceป.1-ป.3, ป.4-ป.6, ม.1-ม.3(รวม 3 ช่วงชั้น)1 พ.ค. 256726 ส.ค. 256714 ก.ย. 256710.30-12.30 น.16 -29 ก.ย. 2567
TGATม.4-ม.6(รวม 1 ช่วงชั้น)1 พ.ค. 256726 ส.ค. 256714 ก.ย. 256713.30-16.30 น.16 -29 ก.ย. 2567
คณิตศาสตร์ป.1-ม.6(12 ระดับ)1 พ.ค. 25676 ม.ค. 256825 ม.ค. 25688.00-10.00 น.27 ม.ค.-9 ก.พ. 2568
วิทยาศาสตร์ป.1-ม.6(12 ระดับ)1 พ.ค. 25676 ม.ค. 256825 ม.ค. 256810.30-12.30 น.27 ม.ค.-9 ก.พ. 2568
Advanced Englishป.1-ป.3, ป.4-ป.6, ม.1-ม.3,
ม.4-ม.6(รวม 4 ช่วงชั้น)
1 พ.ค. 25676 ม.ค. 256825 ม.ค. 256813.30-15.30 น.27 ม.ค.-9 ก.พ. 2568
วิชา 5 วิชาหลักอัจฉริยะป.1-ป.3, ป.4-ป.6, ม.1-ม.3(รวม 3 ช่วงชั้น)1 พ.ค. 25676 ม.ค. 256826 ม.ค. 256808.30-11.00 น.

โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบสนามกลาง คลิกที่นี่

สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่


สนใจสั่งซื้อชีทสรุปเนื้อหาแยกระดับชั้นพร้อมข้อสอบเก่า คลิกที่นี่


สั่งซื้อคลังข้อสอบอัจฉริยะประเมินผลรายบุคคลว่ามีโอกาสเท่าไหร่ในการสอบเข้าเรียนต่อในปีการศึกษาหน้า คลิกที่นี่


รายละเอียดของข้อสอบแต่ละวิชา คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Maths
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Science
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบ TGAT
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced English
(สามารถเทียบคะแนนที่ได้กับการสอบระดับสากลได้) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เกี่ยวกับข้อสอบ 5 วิชาหลักอัจฉริยะ(5 Core Subject Intelligent)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่