Advanced Maths  ครั้งที่ 3

 • สอบวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567
 • สอบเวลา 08.00 – 10.00 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ลักษณะข้อสอบวิชา Advanced Maths 
  1. ข้อสอบอัตนัย 40 ข้อ 
  2. ใช้เวลาในการสอบ 2 ชม.
  3. แยกการทดสอบเป็น 3 ระดับ คือ ประถมต้น(ป.1-ป.3) ประถมปลาย(ป.4-ป.6)
  มัธยมต้น(ม.1-ม.3)  
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบ Advanced Maths คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบทาง www.sermpanya.com 
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย
  จากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2567
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)