TGAT  ครั้งที่ 2

 • สอบวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567
 • สอบเวลา 13.30 – 16.30 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ลักษณะข้อสอบวิชา TGAT
  TGAT หรือ Thai General Aptitude Test เป็นวิชาใหม่ที่ ทปอ.
  เริมใช้ในปีการศึกษา 2566 เพื่อประเมินศักยภาพกลุ่มผู้สอบมากกว่า
  ข้อสอบ GAT เดิม โดย TGAT แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ
  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 60 ข้อ รวม 100 คะแนน
  TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผลจำนวน 80 ข้อ รวม 100 คะแนน
  TGAT3 สมรรถนะการทำงานจำนวน 60 ข้อ รวม 100 คะแนน
  แนวข้อสอบของบริษัทฯ ได้ยึดตาม blueprint ข้อสอบจริง
  ครบทั้ง 3 ส่วนและประเมินผลด้วยเกณฑ์เดียวกัน
 • ประกาศผลสอบทาง www.sermpanya.com
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย
  จากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2567
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)