ลักษณะของการสอบ
การสอบจะแบ่งออกเป็น 9 รายวิชาคือ ภาษาอังกฤษ, Advanced English, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, Advanced Maths, Advanced Science และ TGAT  โดยแยกสอบเป็น 12 ระดับชั้นคือ ระดับประถมศึกษา (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6) และระดับมัธยมศึกษา (ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6)

วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 Parts คือ 1. Conversation 2. Vocabulary  3Grammar Structure 4Reading Comprehension
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ 4 ตัวเลือก และระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6) จะมีข้อสอบ 100 ข้อ 4 ตัวเลือก

วิชา TGAT 
TGAT หรือ Thai General Aptitude Test เป็นวิชาใหม่ที่ ทปอ.เริมใช้ในปีการศึกษา 2566 เพื่อประเมินศักยภาพกลุ่มผู้สอบมากกว่า ข้อสอบ GAT เดิม โดย TGAT แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 60 ข้อ รวม 100 คะแนนTGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผลจำนวน 80 ข้อ รวม 100 คะแนน TGAT3 สมรรถนะการทำงานจำนวน 60 ข้อ รวม 100 คะแนน แนวข้อสอบของบริษัทฯ ได้ยึดตาม blueprint ข้อสอบจริง
ครบทั้ง 3 ส่วนและประเมินผลด้วยเกณฑ์เดียวกัน

วิชา Advanced English 
ข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 parts คือ 1. Conversation 2. Grammar 3. Vocabulary 4. Reading ความพิเศษของข้อสอบชุดนี้คือมีพาร์ทปกติกับพาร์ทยากมาก (ข้อสอบเป็นแบบ 8 ช้อยส์และ 5 ช้อยส์) รวมทั้งหมด 130 คะแนน มีให้สอบทั้ง 4 ช่วงชั้น คือ ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

วิชาภาษาไทย
ข้อสอบวิชาภาษาไทยแบ่งออกเป็น ส่วนคือ 1หลักภาษาไทย 2การใช้ภาษา 3วรรณคดี 4. การอ่านและการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ 4 ตัวเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ) จะมีข้อสอบ 100 ข้อ   4 ตัวเลือก  ม.6 จะมีข้อสอบ 50 ข้อ 5 ตัวเลือก อ้างอิง A-Level

วิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาแบ่งออกเป็น กลุ่มสาระคือ 1. ศาสนา 2. หน้าที่พลเมือง 3. เศรษฐศาสตร์ 4ภูมิศาสตร์ 5ประวัติศาสตร์และการศึกษาอาเซียน
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ 4 ตัวเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5) จะมีข้อสอบ 100 ข้อ 4 ตัวเลือก ม.6 จะมีข้อสอบ 50 ข้อ 5 ตัวเลือก อ้างอิง A-Level

วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์จะแบ่งหัวข้อตามเนื้อหาที่เรียนในแต่ละระดับชั้น (ในระดับชั้นม.จะเป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบแอดมิชชั่น A Level)
ทุกระดับชั้น (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6) จะมีข้อสอบ 55 ข้อ 4 ตัวเลือก

วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์จะจำแนกเป็นสาขาวิชาย่อยคือ 1. ฟิสิกส์ 2เคมี 3ชีววิทยา (ในระดับชั้นม.จะเป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบแอดมิชชั่น  A Level)
ทุกระดับชั้น (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ 4 ตัวเลือก

วิชา Advanced Maths
ข้อสอบวิชา Advanced Maths มีทั้งหมด 40 ข้อ แบบอัตนัย(ความยากเทียบเคียง สสวท.) คำตอบเป็นจำนวนเต็ม 4 หลักตั้งแต่ 0-9999 โอกาสที่จะเดาโดยไม่มีปัจจัยอื่นใดจะมีโอกาสถูกเพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้น แบบทดสอบจะแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้นด้วยกันคือ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3), ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6), และช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

วิชา Advanced Science
ข้อสอบวิชา Advanced Science มีทั้งหมด 50 ข้อ แบบปรนัย 8 ตัวเลือก(ความยากเทียบเคียง สสวท.) โดยแบบทดสอบจะแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้นด้วยกันคือ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3), ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6), และช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

5 วิชาหลักอัจฉริยะ( 5 Core Subject Intelligent)
ความน่าสนใจของวิชานี้คือการวัดและประเมินจากภาพรวมมาวิเคราะห์ศักยภาพของผู้สอบเป็นรายบุคคล (Competency Test with Personalize Assessment) ทั้งยังประเมินโอกาสสอบเข้าศึกษาต่อในแต่ละช่วงชั้น ด้วยหลักสถิติที่บริษัทฯได้ทำการศึกษามายาวนาน วิชานี้แบ่งข้อสอบเป็น 3 ช่วงชั้นคือ ประถมต้น(ป.1-ป.3) ประถมปลาย(ป.4-ป.6) มัธยมต้น(ม.1-ม.3) โดยข้อสอบประกอบด้วยวิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ วิชาละ 30 ข้อ รวมเป็น 150 ข้อ

คณะผู้ออกข้อสอบ
ผู้ออกข้อสอบของโครงการทดสอบความรู้ ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการออกข้อสอบคัดเลือก และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ