ลักษณะของการสอบ
การสอบจะแบ่งออกเป็น 11 รายวิชาคือ ภาษาอังกฤษ, GAT, Advanced English, ภาษาไทย/วิชาสามัญ, สังคมศึกษา/วิชาสามัญ, คณิตศาสตร์/Pat1, และวิทยาศาสตร์/Pat2 โดยแยกสอบเป็น 12 ระดับชั้นคือ ระดับประถมศึกษา (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6) และระดับมัธยมศึกษา (ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6)

วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 Parts คือ 1. Conversation 2. Vocabulary  3Grammar Structure 4Reading Comprehension
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ 4 ตัวเลือก และระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6) จะมีข้อสอบ 100 ข้อ 4 ตัวเลือก

วิชา GAT 
ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2  Parts คือ 1ข้อสอบ เชื่อมโยง จำนวน 20 ข้อ 150 คะแนน  2.ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ จำนวน 60 ข้อ 5 ตัวเลือก 150 คะแนน 
รวมคะแนนทั้งหมด 300 คะแนน เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6   

วิชา Advanced English 
ข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 parts คือ 1. Conversation 2. Grammar 3. Vocabulary 4. Reading ความพิเศษของข้อสอบชุดนี้คือมีพาร์ทปกติกับพาร์ทยากมาก (ข้อสอบเป็นแบบ 8 ช้อยส์และ 5 ช้อยส์) รวมทั้งหมด 130 คะแนน มีให้สอบทั้ง 4 ช่วงชั้น คือ ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

วิชาภาษาไทย
ข้อสอบวิชาภาษาไทยแบ่งออกเป็น ส่วนคือ 1หลักภาษาไทย 2การใช้ภาษา 3วรรณคดี 4. การอ่านและการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ 4 ตัวเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5) จะมีข้อสอบ 100 ข้อ 4 ตัวเลือก

วิชาสามัญภาษาไทย
เป็นข้อสอบที่ยากและยาวกว่า O-Net เน้นคิดวิเคราะห์ มีทั้งหมด 50 ข้อ 5 ตัวเลือก
รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6    

วิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาแบ่งออกเป็น กลุ่มสาระคือ 1. ศาสนา 2. หน้าที่พลเมือง 3. เศรษฐศาสตร์ 4ภูมิศาสตร์ 5ประวัติศาสตร์และการศึกษาอาเซียน
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ 4 ตัวเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5) จะมีข้อสอบ 100 ข้อ 4 ตัวเลือก

วิชาสามัญสังคมศึกษา
เป็นข้อสอบที่ยากและยาวกว่า O-Net เน้นคิดวิเคราะห์ มีทั้งหมด 50 ข้อ 5 ตัวเลือกรวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6    

วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์จะแบ่งหัวข้อตามเนื้อหาที่เรียนในแต่ละระดับชั้น (ในระดับชั้นม.จะเป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบแอดมิชชั่น Onet PAT)
ทุกระดับชั้น (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5) จะมีข้อสอบ 55 ข้อ 4 ตัวเลือก

วิชา Pat1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ยากที่สุดสำหรับเด็ก ม.ปลายทุกคนที่ต้องสอบ ข้อสอบแบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อๆละ 6 คะแนน และ เติมคำตอบ 15 ข้อๆละ 8 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 300 คะแนน เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6    

วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์จะจำแนกเป็นสาขาวิชาย่อยคือ 1. ฟิสิกส์ 2เคมี 3ชีววิทยา (ในระดับชั้นม.จะเป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบแอดมิชชั่น Onet PAT)
ทุกระดับชั้น (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ 4 ตัวเลือก

วิชา Pat2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)
เป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์ที่ยากที่สุดสำหรับเด็กม.ปลายทุกคนที่ต้องสอบ ข้อสอบแบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 100 ข้อๆละ 3 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 300 คะแนน เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6    

วิชา Advanced Maths
ข้อสอบวิชา Advanced Maths มีทั้งหมด 40 ข้อ แบบอัตนัย คำตอบเป็นจำนวนเต็ม 4 หลักตั้งแต่ 0-9999 โอกาสที่จะเดาโดยไม่มีปัจจัยอื่นใดจะมีโอกาสถูกเพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้น แบบทดสอบจะแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้นด้วยกันคือ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3), ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6), และช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

วิชา Advanced Science
ข้อสอบวิชา Advanced Science มีทั้งหมด 40 ข้อ แบบปรนัย 5 ตัวเลือก โดยแบบทดสอบจะแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้นด้วยกันคือ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3), ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6), และช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

คณะผู้ออกข้อสอบ
ผู้ออกข้อสอบของโครงการทดสอบความรู้ ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการออกข้อสอบคัดเลือก และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ