ลักษณะของการสอบ
การสอบจะแบ่งออกเป็น 6 รายวิชาคือ ภาษาอังกฤษ  GAT  ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยในแต่ละรายวิชาจะแยกสอบเป็น 11 ระดับชั้นคือ ระดับประถมศึกษา (ป.2,ป.ป.ป.ป.6) และระดับมัธยมศึกษา (ม.ม.ม.ม.ม.ม.6)

วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 Parts คือ 1. Conversation 2. Vocabulary  3Grammar Structure 4Reading Comprehension
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.ป.ป.ป.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ และระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.ม.ม.ม.ม.ม.6) จะมีข้อสอบ 100 ข้อ

วิชา GAT 
ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2  Parts คือ 1ข้อสอบ เชื่อมโยง จำนวน 20 ข้อ 150 คะแนน  2.ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ จำนวน 60 ข้อ 5 ตัวเลือก 150 คะแนน 
รวมคะแนนทั้งหมด 300 คะแนน เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6    

วิชาภาษาไทย
ข้อสอบวิชาภาษาไทยแบ่งออกเป็น ส่วนคือ 1หลักภาษาไทย 2การใช้ภาษา 3วรรณคดี 4. การอ่านและการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2 ป.ป.ป.ป.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ม.ม.3) จะมีข้อสอบ 100 ข้อ และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ม.ม.6) จะมีข้อสอบ 120 ข้อ

วิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาแบ่งออกเป็น กลุ่มสาระคือ 1. ศาสนา 2. หน้าที่พลเมือง 3. เศรษฐศาสตร์ 4ภูมิศาสตร์ 5ประวัติศาสตร์และการศึกษาอาเซียน
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2 ป.ป.ป.ป.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ม.ม.3) จะมีข้อสอบ 100 ข้อ และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ม.ม.6) จะมีข้อสอบ 120 ข้อ

วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์จะแบ่งหัวข้อตามเนื้อหาที่เรียนในแต่ละระดับชั้น (ในระดับชั้นม.จะเป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบแอดมิชชั่น Onet PAT)
ทุกระดับชั้น (ป.2 ป.ป.ป.ป.ม.ม.ม.ม.ม.ม.6) จะมีข้อสอบ 55 ข้อ

วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์จะจำแนกเป็นสาขาวิชาย่อยคือ 1. ฟิสิกส์ 2เคมี 3ชีววิทยา (ในระดับชั้นม.จะเป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบแอดมิชชั่น Onet PAT)
ทุกระดับชั้น (ป.2 ป.ป.ป.ป.ม.ม.ม.ม.ม.ม.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ

คณะผู้ออกข้อสอบ
ผู้ออกข้อสอบของโครงการทดสอบความรู้ ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการออกข้อสอบคัดเลือก และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ