คุณครูผู้ประสานงานได้รับเกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
จากการเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้(สำหรับผู้ประสานงานหลักและผู้ช่วยผู้ประสานงาน)
โดยดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ www.sermpanya.com
พิเศษ!!! โรงเรียนที่ได้รับรางวัลใดๆก็ตาม จะมีบอกรายละเอียดในตัวเกียรติบัตรด้วย

ตัวอย่างเกียรติบัตรครู

จำนวนเกียรติบัตรที่จะได้รับ

จำนวนนักเรียน จำนวนเกียรติบัตร(ใบ)
35-175 1
176-350 2
351-560 3
561-875 4
876คนขึ้นไป 5
ท่านสามารถมพิมพ์เกียรติบัตร Online โดยคลิกที่นี่