วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ การดำรงความเป็นผู้นำแห่งการทดสอบความรู้ต่อไปจากประสบการณ์กว่า3ทศวรรษ
พร้อมทั้งสร้างคุณค่าทางการศึกษาต่อไปในอีก3ทศวรรษหน้าและสืบต่อไป

พันธกิจ

พันธกิจของบริษัท ได้แก่
1. การจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ที่ใช้วัดผลได้จริง พร้อมทั้งมีสถิติการสอบที่คาดหวังได้
2. การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ตอบรับยุคโลกาภิวัตน์
3. เป็นสื่อกลางการเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาที่เชื่อถือได้