ภาษาไทย ครั้งที่ 29

 • สอบวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 25667
 • ภาษาไทย สอบเวลา 10.30 – 12.30 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ลักษณะข้อสอบ   
  1. เป็นการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาไทย ของนักเรียนระดับ
  ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมเป็น 12 ชั้น
  2. แนวข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ หลักภาษาไทย, การใช้ภาษา,
  วรรณคดี, การอ่าน และการเขียนเน้นให้ผู้เข้าสอบรู้จักคิดวิเคราะห์
  ปัญหาข้อสอบโดยไม่เน้นการท่องจำ  
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ทาง www.sermpanya.com
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย
  จากบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาไทยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)

สังคมศึกษา ครั้งที่ 28

 • สอบวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567
 • สังคมศึกษา สอบเวลา 13.30 – 15.30 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ลักษณะข้อสอบ
  1. เป็นการทดสอบวัดความรู้ทางสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับ
  ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมเป็น 12 ชั้น
  2. แนวข้อสอบแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสาระคือ ศาสนา หน้าที่พลเมือง  เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการศึกษาอาเซี่ยน
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ทาง www.sermpanya.com
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย
  จากบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)