ข้อสอบวิชา Advanced Science เป็นวิชาคู่ขนานกับวิชา Advanced Maths และ Advanced English โดยต่อยอดความยากจากวิชา Science ของเสริมปัญญา ซึ่งเทียบเคียงความยากมาจากการสอบ สสวท. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายจากโจทย์ปัญหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น มีการคิดวิเคราะห์เชิงลึกโดยการบูรณาการความรู้ในช่วงชั้นนั้น

ข้อสอบวิชา Advanced Science มีทั้งหมด 40 ข้อ แบบปรนัย 8 ตัวเลือก โดยแบบทดสอบจะแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้นด้วยกันคือ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3), ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6), และช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3),

ด้านล่างนี้เป็นแนวข้อสอบวิชา Advanced Science ในแต่ละช่วงชั้น ลองมาดูกันว่าข้อสอบน่าสนใจยากขนาดไหน ต้องคิดวิเคราะห์เพียงใด (สำหรับเฉลยตัวเต็มในข้อสอบจริงจะมีอธิบายอย่างละเอียดถึงคำตอบของโจทย์ทุกข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Science ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Science ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Science ช่วงชั้นมัธยมมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่

สนใจสมัครสอบ สนามกลาง คลิกที่นี่

สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่