ข้อสอบวิชา Advanced Science เป็นวิชาคู่ขนานกับวิชา Advanced Maths และ Advanced English โดยต่อยอดความยากจากวิชา Science ของเสริมปัญญา ซึ่งเทียบเคียงความยากมาจากการสอบ สสวท. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายจากโจทย์ปัญหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น มีการคิดวิเคราะห์เชิงลึกโดยการบูรณาการความรู้ในช่วงชั้นนั้น

ข้อสอบวิชา Advanced Science มีทั้งหมด 40 ข้อ แบบปรนัย 5 ตัวเลือก โดยแบบทดสอบจะแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้นด้วยกันคือ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3), ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6), และช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3),

ด้านล่างนี้เป็นแนวข้อสอบวิชา Advanced Science ในแต่ละช่วงชั้น ลองมาดูกันว่าข้อสอบน่าสนใจยากขนาดไหน ต้องคิดวิเคราะห์เพียงใด (สำหรับเฉลยตัวเต็มในข้อสอบจริงจะมีอธิบายอย่างละเอียดถึงคำตอบของโจทย์ทุกข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Science ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น

1. เด็กหญิง A เล่นว่าวในช่วงเวลากลางวัน สังเกตว่า ว่าวมักลอยไปทางทิศตะวันออกอยู่เสมอ ในขณะที่เวลา กลางคืนใบไม้มักปลิวไปทางทิศตะวันตกอยู่เสมอ หากกำหนดให้จุด A อยู่ทางด้านทิศตะวันออก จุด B อยู่ทางด้านทิศตะวันตกบริเวณละแวกบ้านของ เด็กหญิง A ถ้าเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลากลางวัน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

จุด A จุด B
อุณหภูมิ ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความกดอากาศ
1) สูง สูง ต่ำ ต่ำ
2) ต่ำ ต่ำ สูง สูง
3) สูง ต่ำ ต่ำ สูง
4) ต่ำ สูง สูง ต่ำ
5) สูง สูง ต่ำ สูง

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Science ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

2. เด็กชาย B เข้าเรียนวิทยาศาสตร์ และได้สมมุติฐานจากคาบเรียนว่า ‘เมื่อวัตถุได้รับความร้อน วัตถุจะ
   ขยายตัว’ เด็กชาย B ต้องการทดสอบสมมุติฐานดังกล่าว จึงนำแก้วน้ำที่บรรจุน้ำแข็งอยู่เต็ม ขีดระดับ
   ความสูงของน้ำแข็งไว้ แล้วนำแก้วดังกล่าวแช่ในน้ำอุ่น เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที น้ำแข็งละลายจนหมด
   ผลลัพธ์ที่ได้เป็นดังภาพ

    หากเป็นไปตามสมมุติฐาน น้ำแข็งเมื่อได้รับความร้อนจนกลายเป็นน้ำ จะขยายตัวจนมีระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำแข็ง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
          1) สมมุติฐานของเด็กชาย B ไม่ถูกต้อง เนื่องจากสมมุติฐานดังกล่าวใช้ได้กับสสารในสถานะเดียวกัน
              เท่านั้น
          2) แก้วเมื่อได้รับความร้อนเกิดการขยายตัว ทำให้ความกว้างของแก้วมากขึ้น ระดับน้ำจึงลดลงทั้งที่
              ปริมาตรน้ำเพิ่มขึ้น
          3) น้ำแข็งมีการเรียงตัวของอนุภาคเป็นระเบียบ มีระยะห่างระหว่างอนุภาคมากกว่าน้ำ ซึ่งมีการเรียง
              ตัวของอนุภาคไม่เป็นระเบียบ
          4) น้ำเกิดการระเหยเป็นไอน้ำเมื่อได้รับความร้อน อนุภาคของไอน้ำเคลื่อนที่ออกไปนอกแก้ว
             ทำให้ปริมาณน้ำภายในแก้วลดลงมากกว่าปกติ
          5) อนุภาคของน้ำแข็งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นอิสระมากกว่าอนุภาคน้ำ ทำให้ระยะห่างระหว่าง
              อนุภาคน้ำแข็งมากกว่าน้ำ

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Science ช่วงชั้นมัธยมมศึกษาตอนต้น

3. เด็กชายหนึ่งสร้างอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยกระจก 3 ชิ้น ดังภาพ หากเด็กชายหนึ่งต้องการให้แสงจากไฟฉาย
   สะท้อนออกไปขนานกับพื้น ต้องปรับให้กระจก C ทำมุมกับกระจก B น้อยกว่ามุมระหว่างกระจก A กับ B
   กี่องศา

1) 5 องศา                  2) 10 องศา                3) 15 องศา                4) 20 องศา      5) 25 องศา

โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ สนามกลาง (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่