TGAT หรือ Thai General Aptitude Test

เป็นวิชาใหม่ที่ ทปอ.(ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566 เพื่อประเมินศักยภาพกลุ่มผู้สอบได้มากกว่า
ข้อสอบ GAT เดิม ความสำคัญของวิชา TGAT เป็นวิชาที่นักเรียนชั้น ม.6 ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเกือบทุกคณะ

โดย TGAT แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 60 ข้อ รวม 100 คะแนน
TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผลจำนวน 80 ข้อ รวม 100 คะแนน
TGAT3 สมรรถนะการทำงานจำนวน 60 ข้อ รวม 100 คะแนน
แนวข้อสอบของบริษัทฯ ได้ยึดตาม blueprint ข้อสอบจริง
ครบทั้ง 3 ส่วนและประเมินผลด้วยเกณฑ์เดียวกัน

ตัวอย่างข้อสอบ TGAT ทั้ง 3 ส่วนโดยละเอียด จากเสริมปัญญา

(ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข หรือกระทำการใดๆ ที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์)

โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ สนามกลาง คลิกที่นี่

สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่

สนใจสั่งซื้อชีทสรุปเนื้อหาแยกระดับชั้นพร้อมข้อสอบเก่า คลิกที่นี่


รายละเอียดของข้อสอบแต่ละวิชา คลิกที่นี่


TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

PART ONE: SPEAKING SKILL

Q: What does your new roommate like?

R: ______________________________

1. Yes, I like her so much.    
2. She likes to clean the room.
3. Oh, she’s got long brown hair.     
4. I’m not sure when she will move in.

PART TWO: READING SKILL

The singing tree deserves a special branch

      Baton Rough – Two teenage burglary suspects have been apprehended in Louisiana thanks to a singing Christmas tree, leaving the guys with backsides full of buckshot rather than handfuls of stolen goods, authorities said on Tuesday.

     Businessman Leon Wilson, 59, was robbed twice last week; as a result, he set up a motion-activated toy Christmas tree as a temporary burglar alarm on Friday and began sleeping in his store.

     The tree sings Jingle Bells and exclaims “Merry Christmas, Everybody!” when motion is detected. Mr. Wilson placed the toy close to the door and reclined on a sofa.

     On Monday morning, the singing Christmas tree sounded, and he saw two robbers standing close to the cash register. One was shot in the leg, the other in the buttocks, by Mr. Wilson. Two 16-year-olds have been taken into custody in relation to the incident. – Reuters

Q1. A Christmas tree that sings is beneficial because ____.

1. Christmas Day in Louisiana became a vibrant celebration as a result
2. it assisted arrest of the two burglars inLouisiana
3. it turned business into a rage
4. It might perform holiday and contemporary music

Q2. The proof that the boys were the true burglars was provided by ____.

1. handfuls of stolen goods
2. a burglar alarm
3. a motion-activated toy
4. backsides full of buckshot

TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล

1. ความสามารถทางภาษา

Q. ข้อใดใช้ภาษาแตกต่างจากข้ออื่น

1. การปั่นจักรยานทางไกลทำให้เกิดการเรียนรู้ได้
2. ถึงจุดหมายปลายทางจะไกล ปั่นไปเรื่อย​ ๆ​ เดี๋ยวก็ถึงเอง
3. เวลาปั่นขึ้นเขาให้มองไปไกล​ ๆ​ แค่พอให้เห็นจุดหมายก็พอ
4. ส่วนเวลาปั่นลงเขา​อย่าปล่อยไหลจนเพลินนะ ทดแรงไว้เผื่อตอนขึ้นเขาลูกต่อไปบ้าง
5. การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของพวกเราก็เช่นกัน​ซึ่งแน่ละขึ้นกับความท้าทายของแต่ละคน

2. ความสามารถทางตัวเลข

การวัดความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยคำถามแต่ละข้อ ประกอบด้วยสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและข้อมูล (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการแก้ปัญหา ให้พิจารณาว่าต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง จึงจะเพียงพอที่จะตอบคำถามนั้นได้ และตัดสินใจเลือกตอบตามตัวเลือก ดังนี้

ตอบ 1 ถ้าใช้ข้อมูล ก เพียงข้อเดียว ก็ตอบคำถามได้ แต่ข้อมูล ข ใช้ตอบไม่ได้
ตอบ 2 ถ้าใช้ข้อมูล ข เพียงข้อเดียว ก็ตอบคำถามได้ แต่ข้อมูล ก ใช้ตอบไม่ได้
ตอบ 3 ถ้าต้องใช้ทั้งข้อมูล ก และ ข ทั้งสองข้อ จึงเพียงพอสำหรับตอบคำถาม
ตอบ 4 ถ้าใช้ข้อมูล ก หรือ ข เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ก็ตอบคำถามได้
ตอบ 5 ถ้าใช้ข้อมูลทั้ง ก และ ข ก็ไม่เพียงพอที่จะตอบคำถาม


Q. ฝ่ายบุคคล มีพนักงานที่อายุมากกว่า 27 ปีกี่คน

ข้อมูล ก พนักงานฝ่ายบุคคล มีอายุรวมกัน 319 ปี และมีอายุเฉลี่ย 29 ปี
ข้อมูล ข มัธยฐาน ของอายุพนักงานพนักงานฝ่ายบุคคลเท่ากับ 27 ปี

3. ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

แบบพับกล่อง จงพิจารณาว่าภาพที่กำหนดมาให้ เมื่อถูกพับเป็นกล่องแล้ว จะปรากฏเป็นรูปใด

Q.


4. ความสามารถทางเหตุผล

Q. A B และ C เลือกแผนการเรียนและโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • A และ B เลือกแผนการเรียน วิทย์ – คณิต
 • B และ C เลือกเรียนโรงเรียนเดียวกัน
 • A และ C เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน

ให้พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
ก. A และ C เลือกแผนการเรียนเดียวกัน
ข. A และ B โรงเรียนเอกชน
ค. ทั้งสามคนเลือกโรงเรียนเดียวกัน

ข้อใดสรุปถูกต้อง

1. ข้อ ก. ข้อเดียว                                              
2. ข้อ ข. ข้อเดียว
3. ข้อ ค. ข้อเดียว                                              
4. ข้อ ก. และ ข.
5. ข้อ ก. และ ค.

TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน

1. การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

ท่านเป็นผู้บริหารกิจการของครอบครัวซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม วันหนึ่งท่านได้รับมอบหมายจากญาติผู้ใหญ่ให้เดินทางไปตรวจรับเครื่องจักรในการผลิตเครื่องใหม่พร้อมกับพนักงานในฝ่ายผลิต ประกอบด้วย วิศวกร และช่างซ่อมบำรุง แต่ท่านไม่มีพื้นฐานที่ดีมากนักเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรดังกล่าว เนื่องจากท่านรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กรเป็นหลัก โดยที่ท่านได้รับมอบหมายให้เดินทางเพื่อภารกิจดังกล่าวล่วงหน้าเพียง 3 วันก่อนวันเดินทาง

Q1. ท่านควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสำหรับภาระงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของท่าน

 1. เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและหลักการทางวิศวกรรมให้มากที่สุดจนกระทั่งเชี่ยวชาญกว่าวิศวกรและ
   ช่างซ่อมบำรุงซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้
 2. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรนั้น โดยขอความรู้จากวิศวกรและช่างซ่อมบำรุง และให้วิศวกร
  และช่างซ่อมบำรุงร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการตรวจรับเครื่องจักรนั้น โดยที่ท่านร่วมให้ความเห็นในมิติอื่น ๆ เช่น การวางแผนจัดสรรพนักงานให้สอดคล้องกับการติดตั้งเครื่องจักรใหม่
 3. มอบความเป็นใหญ่ให้วิศวกรตัดสินใจแทนท่าน โดยวางบทบาทให้ตัวท่านเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ในการตรวจรับเครื่องจักรนั้น โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นมากนัก
 4. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเครื่องจักรนั้น และมอบหมายให้วิศวกรและช่างซ่อมบำรุงร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการตรวจรับเครื่องจักร โดยที่ท่านให้ความเห็นประกอบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากท่านมิใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

Q2. ในการเดินทางครั้งดังกล่าว ท่านจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรบ้าง ท่านควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งใดเป็นลำดับแรก

 1. ใบสั่งซื้อและคุณสมบัติเครื่องจักร (Specification)
 2. พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรนั้น
 3. วิศวกรและช่างซ่อมบำรุงที่ร่วมเดินทางกับท่านโดยตรง
 4. ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใกล้เคียงกันจากอินเทอร์เน็ต

2. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

เหตุการณ์ที่ 1 วัตถุดิบขึ้นราคา

            ท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตของโรงงานผลิตน้ำมันหอมระเหยซึ่งใช้น้ำมันยูคาลิปตัสจากประเทศออสเตรเลียเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิต ท่านมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการผบิตขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมต้นทุนในการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ และให้มีสินค้าที่เพียงพอสำหรับการจัดจำหน่ายด้วย อย่างไรก็ตามในช่วง พ.ศ.2567 – 2568 มีรายงานว่าภูมิภาคเอเอเชียแปซิฟิกได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ทำให้เกิดภาวะแล้งและคลื่นความร้อนกระจายตัวไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตยูคาลิปตัสที่ประเทศออสเตรเลีย

            กรรมการบริหารโรงงานได้เชิญให้ท่านเข้าประชุมเพื่อให้ท่านวางแผนการสั่งซื้อน้ำมันยูคาลิปตัสจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้โรงงานสามารถควบคุมต้นทุนที่ใช้ในการผลิตได้ไม่ให้สูงจนเกินไป เพราะหากน้ำมันยูคาลิปตัสขึ้นราคาอาจจะทำให้โรงงานไม่สามารถแบกรับต้นทุนการผลิตได้ กำไรต่อหน่วยลดลง และอาจจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าต่อไปในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าที่มีมายาวนานกว่า 40 ปีของโรงงาน

            ในฐานะผู้จัดการฝ่ายผลิต ท่านต้องเป็นผู้นำในการรับมือกับสถานการณ์นี้

Q1. ถ้าจะเข้าใจปัญหานี้ ท่านต้องทราบข้อมูลใดเพิ่มเติม

 1. กระบวนการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ
 2. อัตราเร็วในการผลิตน้ำมันหอมระเหยในสายพานการผลิต
 3. รายงานต้นทุนในการผลิตสินค้าตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาของโรงงาน
 4. แนวโน้มช่วงเวลาในการปรับขึ้นราคาน้ำมันยูคาลิปตัสของผู้ผลิตในประเทศออสเตรเลีย

Q2. เมื่อท่านได้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท่านจะจัดการอย่างไรเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างดี

 1. สั่งซื้อน้ำมันยูคาลิปตัสมาให้ได้เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 2. ประเมินกำลังการผลิต ยอดสั่งซื้อสินค้า และระยะเวลาในการปรับราคาน้ำมันยูคาลิปตัสจากประเทศออสเตรเลีย
 3. ปรับสูตรน้ำมันหอมระเหยให้ใช้น้ำมันยูคาลิปตัสในสัดส่วนที่น้อยลงเพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตสินค้าได้ใกล้เคียงอัตราเดิม
 4. ปรับลดปริมาตรบรรจุของน้ำมันหอมระเหยต่อหนึ่งหน่วยจำหน่ายเพื่อให้สามารถควบคุมต้นในการผลิตสินค้าได้ใกล้เคียงอัตราเดิม

3. การบริหารจัดการอารมณ์

Q.​ สมมุติว่าคุณกำลังต่อแถวเพื่อซื้ออาหารกลางวันในโรงเรียน แต่ระหว่างที่ต่อแถวนั้นมีรุ่นน้องคนหนึ่งมาแซงคิวคุณ​ นักเรียนจะ

1. ใช้สายตามองหน้ารุ่นน้องอย่างมีอารมณ์​ 
2. เข้าไปพูดคุยกับรุ่นน้องว่าไม่เหมาะสมด้วยน้ำเสียงสุภาพ
3. ตำหนิผู้ปกครองของรุ่นน้อง
4. แอบถ่ายรูปรุ่นน้อง​ แล้วโพสต์ลงกลุ่ม​ ​LINE​

4. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

จงใช้ภาพการ์ตูนที่กำหนดให้ต่อไปนี้ตอบคำถาม

(ที่มาของภาพ : www.tmc.edu.sg)

Q. ภาพที่กำหนดให้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในข้อใด

 1. การเข้าถึงสื่อ                              
 2. การรู้เท่าทันสื่อ
 3. การบริโภคสื่อ                                         
 4. การเลือกประเภทสื่อโรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ สนามกลาง คลิกที่นี่

สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่

สนใจสั่งซื้อชีทสรุปเนื้อหาแยกระดับชั้นพร้อมข้อสอบเก่า คลิกที่นี่


รายละเอียดของข้อสอบแต่ละวิชา คลิกที่นี่