ท่ามกลางการแข่งขันเข้าศึกษาต่อที่รุนแรงในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญมากทั้งในด้านการเรียน การทำงาน รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งเราเห็นข้อสอบที่ออกมาทดสอบความสามารถของเหล่านักเรียนเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โจทย์ที่ใช้วัดในการทดสอบแบบ paper-based (เติมคำตอบใน Answer Sheet) โดยทั่วไปจะเป็นเรื่อง Conversation , Grammar, Vocabulary, และ Reading ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างดีตามหลักสากล แต่การที่ข้อสอบมีเพียง 4 ตัวเลือกอาจมีข้อสงสัยว่าเราทำได้คะแนนดีเพราะความสามารถ หรือเป็นเพราะเดาถูก จากโอกาสถูกถึง 1 ใน 4 หรือกว่า 25%

         บริษัทได้ตระหนักในส่วนนี้จึงได้ริเริ่มโครงการแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษขึ้นไปอีกระดับนึง โครงการนี้คือวิชา Advanced English จะจัดขึ้นครั้งแรกในเทอม 2 ที่จะถึงนี้ (สอบ 18 มกราคม 2563) โดยใช้คำถามที่มีตัวเลือกในการตอบแบบ 5 และ 8 ช้อยส์ ซึ่งสามารถลดโอกาสการเดาคำตอบถูกเหลือเพียงแค่ 1 ใน 8 หรือเพียง 12.5% เท่านั้น ความยากจะมากขึ้นกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบในเทอมแรกขึ้นไปอีก 1 ระดับเพื่อจำแนกความสามารถของผู้สอบอย่างแท้จริง ส่วนค่าสมัครสอบถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับการสอบภาษาอังกฤษที่อื่นเพียงคนละ 85 บาทเท่านั้น(สอบในนามโรงเรียน) ถ้าสอบ Online ในนามบุคคลทั่วไปราคาเพียงคนละ 180 บาท สอบสนามกลางคนละ 220 บาท เท่านั้น

มาปฏิวัติวงการทดสอบกัน!!!

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสอบในนามโรงเรียน คลิก (สำหรับคุณครูส่งนักเรียนเข้าสอบเท่านั้น)

สนใจสมัครสอบสนามกลางใน 7 จังหวัด คลิก

สนใจสมัครทดสอบออนไลน์ในนามบุคคลทั่วไป คลิก (มีเหรียญรางวัลด้วย)

รายละเอียดโครงการสอบ เสริมปัญญาในเทอม 2 ทั้งหมด คลิก


         ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น คือ Level1 (ป.1-3), Level2 (ป.4-6), Level3 (ม.1-3), และ Level4 (ม.4-6) ข้อสอบมี 100 ข้อ แบ่งเป็น 8 ช้อยส์ จำนวน 24 ข้อๆละ 2 คะแนน และ 5 ช้อยส์จำนวน 76 ข้อๆละ 1 คะแนน รวมทั้งสิ้น 124 คะแนน รายละเอียดโครงสร้างข้อสอบมีดังต่อไปนี้


Part I : Conversation 20 ข้อ

A ) 1 บทสนทนามี 2 ข้อๆละ 5 ช้อยส์ (16 ข้อ) ข้อละ 1 คะแนน

10.   1.  The flight attendants are very nice.
       2.  It was so quiet.         
       3.  The passengers slept.  
       4.  The seat was really comfortable.
       5.  It has made me feel rested.          

11.    1.  Oh dear!
       2.  What a nuisance! 
       3.  Where could it be?
       4.  I should have found it.
       5.  I remember now.       

B) 1 บทสนทนามี 3 ช่องว่าง A, B, C  (4 ข้อ)  ข้อละ 2 คะแนน

ตัวอย่างบทสนทนา

A : Megan, do you know where the Central Plaza is?

B : I think you and your mother should take part.

C : Will it be interested?

Choose the best answer.

 1. A is the correct answer.
 2. B is the correct answer.
 3. C is the correct answer.
 4. A and B are the correct answers.
 5. A and C are the correct answers.
 6. B and C are the correct answers.
 7. A, B and C are the correct answers.
 8. A, B and C are the wrong answers.


Part II : Grammar 30 ข้อ

A) Structure ; 1 ข้อมี 1 ขีดเส้นใต้ 5 ช้อยส์ (5 ข้อ) ข้อละ 1 คะแนน

 1. due the errors
 2. resulting in errors
 3. owing errors
 4. because of errors
 5. errors because of

B) Structure ; 1 ข้อมี 3 ขีดเส้นใต้ A, B, C 8 ช้อยส์ (10 ข้อ) ข้อละ 2 คะแนน

Choose the best answer.

 1. A is the correct answer.
 2. B is the correct answer.
 3. C is the correct answer.
 4. A and B are the correct answers.
 5. A and C are the correct answers.
 6. B and C are the correct answers.
 7. A, B and C are the correct answers.
 8. A, B and C are the wrong answers.

C) Written Expression (Error) เลือกคำตอบที่มีหลักไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง 5 ช้อยส์ (15 ข้อ) ข้อละ 1 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบError


Part III : Vocabulary 20 ข้อ

A) 1 ข้อมี 1 คำขีดเส้นใต้ 5 ช้อยส์ (10 ข้อ) ข้อละ 1 คะแนน

B) 1 ข้อมี 3 คำขีดเส้นใต้ A, B, C  8 ช้อยส์ (10 ข้อ) ข้อละ 2 คะแนน

Choose the best answer.

 1. A is the correct answer.
 2. B is the correct answer.
 3. C is the correct answer.
 4. A and B are the correct answers.
 5. A and C are the correct answers.
 6. B and C are the correct answers.
 7. A, B and C are the correct answers.
 8. A, B and C are the incorrect answers.

Part IV : Reading 30 ข้อ

A) 6 บทความ 5 ช้อยส์ (30 ข้อ) ข้อละ 1 คะแนน