ท่ามกลางการแข่งขันเข้าศึกษาต่อที่รุนแรงในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญมากทั้งในด้านการเรียน การทำงาน รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งเราเห็นข้อสอบที่ออกมาทดสอบความสามารถของเหล่านักเรียนเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โจทย์ที่ใช้วัดในการทดสอบแบบ paper-based (เติมคำตอบใน Answer Sheet) โดยทั่วไปจะเป็นเรื่อง Conversation , Grammar, Vocabulary, และ Reading ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างดีตามหลักสากล แต่การที่ข้อสอบมีเพียง 4 ตัวเลือกอาจมีข้อสงสัยว่าเราทำได้คะแนนดีเพราะความสามารถ หรือเป็นเพราะเดาถูก จากโอกาสถูกถึง 1 ใน 4 หรือกว่า 25%

         บริษัทได้ตระหนักในส่วนนี้จึงได้ริเริ่มโครงการแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษขึ้นไปอีกระดับนึง โครงการนี้คือวิชา Advanced English จะจัดขึ้นในเทอม 2 ที่จะถึงนี้ โดยใช้คำถามที่มีตัวเลือกในการตอบแบบ 5 และ 8 ช้อยส์ ซึ่งสามารถลดโอกาสการเดาคำตอบถูกเหลือเพียงแค่ 1 ใน 8 หรือเพียง 12.5% เท่านั้น ความยากจะมากขึ้นกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบในเทอมแรกขึ้นไปอีก 1 ระดับเพื่อจำแนกความสามารถของผู้สอบอย่างแท้จริง ส่วนค่าสมัครสอบถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับการสอบภาษาอังกฤษที่อื่นเพียงคนละ 85 บาทเท่านั้น

***วิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง เป็นโครงการทดสอบความรู้ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ของบริษัท เป็นแนวข้อสอบอังกฤษระดับยากมากโดยมีตัวเลือกสูงสุดถึง 8 ตัวเลือก และคะแนนที่สอบได้จะสามารถนำไปเทียบกับคะแนนสอบระดับประเทศ/สากลได้อีกด้วย โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยจากสถิติ 3 ปีที่ผ่านมาจากผู้สอบกว่า 20,000 คน พบว่ามีเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้นที่ได้คะแนนเกิน 90% เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งบริษัทและผู้สอบ ในปีนี้ผู้ที่ได้คะแนนวิชา Advanced English เกิน 90% ทุกคนจะถูกจารึกชื่อลงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อจารึกเป็นอนุสรณ์สถาน (Hall of Fame) ว่าครั้งหนึ่งผู้สอบเคยเป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงจากการสอบภาษาอังกฤษที่ยากมากที่สุดโครงการหนึ่งในประเทศได้ และผู้ที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรใส่กรอบรูปแบบพิเศษอีกด้วย 

มาปฏิวัติวงการทดสอบกัน!!!

ทั้งนี้คะแนนที่ได้จากการทดสอบ Advanced English ระดับมัธยมปลาย ยังสามารถเปรียบเทียบกับการสอบสากลรวมถึง O-Net, Gat, วิชาสามัญ ได้อีกด้วย ดังตารางด้านล่าง

ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบ

*เกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนสอบวิชา Advanced English ของเสริมปัญญา อ้างอิงจากผู้มีประสบการณ์ในการสอบ วิชาสากลจากหลายช่วงคะแนนมาทดสอบ Advanced English กับบริษัท ซึ่งมีความแม่นยำพอสมควรจากผู้มีประสบการณ์สอบสากล นับร้อยคน ทั้งนี้อาจมีข้อสงสัยในส่วนของพาร์ท Listening และ Speaking เนื่องจาก Advanced English ไม่มีการ ทดสอบในส่วนนี้ ดังนั้นผลสอบอาจมีการคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยในส่วนนี้แต่ด้วยสถิติการทดสอบจากผู้เข้าสอบ มากจนมีนัยยะบริษัทมั่นใจว่าคะแนนที่นักเรียนสอบได้ในช่วงชั้น ม.ปลาย จะคลาดเคลื่อนจากการทดสอบสากลไม่เกิน 10%

**เกณฑ์การเทียบคะแนน Advanced English เทียบกับ O-NET, GAT, วิชาสามัญ อ้างอิงจากสถิติย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด

ตารางเปรียบเทียบคะแนน
ระดับประถมศึกษา

ตารางเปรียบเทียบคะแนน
ระดับมัธยมต้น


         ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น คือ Level1 (ป.1-3), Level2 (ป.4-6), Level3 (ม.1-3), และ Level4 (ม.4-6) ข้อสอบมี 100 ข้อ แบ่งเป็น 8 ช้อยส์ จำนวน 30 ข้อๆละ 2 คะแนน และ 5 ช้อยส์จำนวน 70 ข้อๆละ 1 คะแนน รวมทั้งสิ้น 130 คะแนน รายละเอียดโครงสร้างข้อสอบมีดังต่อไปนี้


Part I : Conversation 20 ข้อ

A ) 1 บทสนทนามี 2 ข้อๆละ 5 ช้อยส์ (16 ข้อ) ข้อละ 1 คะแนน

10.   1.  The flight attendants are very nice.
       2.  It was so quiet.         
       3.  The passengers slept.  
       4.  The seat was really comfortable.
       5.  It has made me feel rested.          

11.    1.  Oh dear!
       2.  What a nuisance! 
       3.  Where could it be?
       4.  I should have found it.
       5.  I remember now.       

B) 1 บทสนทนามี 3 ช่องว่าง A, B, C  (4 ข้อ)  ข้อละ 2 คะแนน

ตัวอย่างบทสนทนา

A : Megan, do you know where the Central Plaza is?

B : I think you and your mother should take part.

C : Will it be interested?

Choose the best answer.

 1. A is the correct answer.
 2. B is the correct answer.
 3. C is the correct answer.
 4. A and B are the correct answers.
 5. A and C are the correct answers.
 6. B and C are the correct answers.
 7. A, B and C are the correct answers.
 8. A, B and C are the wrong answers.


Part II : Grammar 30 ข้อ

A) Structure ; 1 ข้อมี 1 ขีดเส้นใต้ 5 ช้อยส์ (5 ข้อ) ข้อละ 1 คะแนน

 1. due the errors
 2. resulting in errors
 3. owing errors
 4. because of errors
 5. errors because of

B) Structure ; 1 ข้อมี 3 ขีดเส้นใต้ A, B, C 8 ช้อยส์ (10 ข้อ) ข้อละ 2 คะแนน

Choose the best answer.

 1. A is the correct answer.
 2. B is the correct answer.
 3. C is the correct answer.
 4. A and B are the correct answers.
 5. A and C are the correct answers.
 6. B and C are the correct answers.
 7. A, B and C are the correct answers.
 8. A, B and C are the wrong answers.

C) Written Expression (Error) เลือกคำตอบที่มีหลักไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง 5 ช้อยส์ (15 ข้อ) ข้อละ 1 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบError


Part III : Vocabulary 20 ข้อ

A) 1 ข้อมี 1 คำขีดเส้นใต้ 5 ช้อยส์ (10 ข้อ) ข้อละ 1 คะแนน

B) 1 ข้อมี 3 คำขีดเส้นใต้ A, B, C  8 ช้อยส์ (10 ข้อ) ข้อละ 2 คะแนน

Choose the best answer.

 1. A is the correct answer.
 2. B is the correct answer.
 3. C is the correct answer.
 4. A and B are the correct answers.
 5. A and C are the correct answers.
 6. B and C are the correct answers.
 7. A, B and C are the correct answers.
 8. A, B and C are the incorrect answers.

Part IV : Reading 30 ข้อ

A) 6 บทความ 5 ช้อยส์ (30 ข้อ) ข้อละ 1 คะแนน

โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ สนามกลาง คลิกที่นี่

สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่