1. ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เปิดสอบระดับชั้น ป.1 เพิ่มเข้ามาทำให้เป็นโครงการที่มีระดับให้เลือกสอบสูงสุดถึง 12 ระดับ

 2. ข้อสอบที่ใช้มีความเป็นมาตรฐานอ้างอิงหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2560 โดยใช้ข้อสอบออกใหม่ทุกปี

 3. บริษัทฯ มีความภูมิใจที่จะนำเสนอวิชา Advanced English (ภาษาอังกฤษขั้นสูง) ลักษณะข้อสอบจะค่อนข้างยากและมีตัวเลือกในคำตอบสูงสุดถึง 8 ตัวเลือก นอกจากนี้ยังสามารถวัดผลกับการสอบระดับสากลได้อีกด้วย รวมถึงเปรียบเทียบคะแนนสอบ O-Net ของตนเอง โดยมีให้สอบ 4 ช่วงชั้น คือ ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น, และ มัธยมปลาย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

  นอกจากนี้ ปีนี้ยังมีวิชาใหม่เพิ่มเข้ามาคือ Advanced Maths และ Advanced Science วิชาขั้นสูงเพื่อถ้าประลองความสามารถของผู้ที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยความยากจะเทียบเคียง กับข้อสอบ สสวท. มีสอบ 3 ช่วงชั้นคือ ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย
  ตัวอย่างข้อสอบ คลิก Advanced Maths | Advanced Science

 4. “มีวิชาที่นักเรียนม.ปลายต้องสอบทุกคน คือ GAT, PAT1, PAT2, วิชาสามัญภาษาไทย, วิชาสามัญสังคมศึกษา โดยอ้างอิงแนวข้อสอบจริง
  เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบสนามจริง อีกทั้งค่าสมัครเพียงวิชาละ 85 บาทเท่านั้น”

 5. มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครู ผู้ประสานงานหลักและผู้ช่วยประสานงานความรู้ทางวิชาการ ของบริษัทเสริมปัญญา ทุกท่าน โดย Download ผ่านเว็บไซต์ www.sermpanya.com

 6. สำหรับโรงเรียนที่ไม่สะดวกสอบภายในโรงเรียนเนื่องจากเหตุ Covid-19 บริษัทมีทางเลือกในการสอบแบบ Online แทนโดยค่าสมัครยังคงเท่าเดิมและมีเหรียญรางวัลอีกด้วย

 7. ผู้เข้าสอบได้รับส่วนลด 20% ในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เสริมปัญญา (www.sermpanya.com/spymarket)

 8. นักเรียนที่สอบได้ที่ 1-3 ของประเทศได้รับทุนการศึกษา และโล่พร้อมลายเซ็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 9. นักเรียนที่สอบได้ที่1ของภาคทุกคนได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรจากทางบริษัทฯ

 10. นักเรียนที่สอบได้ที่1ของจังหวัดทุกคนได้รับเกียรติบัตรจากบริษัทฯ

 11. สามารถDownload ข้อสอบเก่าย้อนหลังปีล่าสุดได้ฟรี

 12.  นักเรียนมัธยมปลายที่สมัครสอบทุกคนได้รับสิทธิ์สอบออนไลน์ Pat5(ความถนัดทางวิชาชีพครู) ฟรี(ข้อสอบชุดเดียวกับปีที่ผ่านมา)

 13. school report รายงานผลการศึกษาเพื่อวัดศักยภาพของนักเรียนแต่ละระดับเมื่อเทียบกับทั้งประเทศ

 14. มีระบบการประเมินผลคะแนนตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ และประเมินผลสอบภายใน 3 สัปดาห์

 15. เป็นสถาบันจัดสอบ Pretest ที่มีนักเรียนเข้าร่วมมากที่สุดในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมทดสอบ ภาษาอังกฤษ 150,000 คน GAT 10,000 คน ภาษาไทย 90,000 คน สังคมศึกษา 65,000 คน คณิตศาสตร์ 70,000 คน วิทยาศาสตร์ 70,000 คน Advanced English 10,000 คน

 16. “ใช้โปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบมีการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย(P) ค่าอำนาจจำแนก(R)
  ของข้อสอบทุกข้อทุกฉบับ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพของข้อสอบในเทอมต่อไป”

 17.  ผู้สมัครสอบสามารถทำแฟ้มสะสมผลงาน Online (Portfolio) ได้ด้วยตนเอง

 18. ผู้เข้าร่วมสอบทุกคนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วยตนเอง