คณิตศาสตร์  ครั้งที่ 34 / PAT1 ครั้งที่ 3

 • สอบวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
 • สอบเวลา 08.00 – 10.00 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ลักษณะข้อสอบวิชา  คณิตศาตร์ 
  ลักษณะข้อสอบจะเป็นการฝึกฝนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ง่ายจนเกินไปและไม่ยากไปจนทำไม่ได้ทุกระดับชั้น (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5) จะมีข้อสอบ 55 ข้อ 4 ตัวเลือก
 • ลักษณะข้อสอบ PAT1
  เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ยากที่สุดสำหรับเด็ก ม.ปลายเน้นการคิดวิเคราะห์เชิงลึก ข้อสอบแบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อๆละ 6 คะแนน และ เติมคำตอบ 15 ข้อๆละ 8 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 300 คะแนน เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6
 • ประกาศผลสอบ 28  กุมภาพันธ์  2565
  ทาง www.sermpanya.com 
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย
  จากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 35 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)

    วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 34 / PAT2 ครั้งที่ 3

 • สอบวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
 • สอบเวลา 10.30 – 12.30 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ลักษณะข้อสอบวิชา  วิทยาศาสตร์
  ลักษณะข้อสอบจะเป็นการฝึกฝนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ง่ายจนเกินไปและไม่ยากไปจนทำไม่ได้ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์จะจำแนกเป็นสาขาวิชาย่อยคือ 1. ฟิสิกส์ 2. เคมี 3. ชีววิทยา ทุกระดับชั้น (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ 4 ตัวเลือก
 • ลักษณะข้อสอบ PAT2
  เป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์ที่ยากที่สุดสำหรับเด็กม.ปลายเน้นการคิดวิเคราะห์เชิงลึก ข้อสอบแบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 100 ข้อๆละ 3 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 300 คะแนน เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6
 • ประกาศผลสอบ 28  กุมภาพันธ์  2565
  ทาง www.sermpanya.com 
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย
  จากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 35 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)

แผ่นพับโครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์/PAT1-วิทยาศาสตร์/PAT2