ตารางการสอบประจำปีการศึกษา 2564
วิชาระดับขั้นวันรับสมัครวันปิดรับสมัครวันสอบเวลาค่าสมัคร*
ภาษาอังกฤษป.1-ม.6(12ระดับ)1 พ.ค. 25647 ม.ค. 256529 ม.ค. 25658.00 – 10.00 น.45 บาท
GATม.4-ม.6(ม.ปลาย)1 พ.ค. 25647 ม.ค. 256529 ม.ค. 256510.30 – 13.30 น.85 บาท
ภาษาไทยป.1-ม.5(11 ระดับ)1 พ.ค. 25647 ม.ค. 256530 ม.ค. 25658.00-10.00 น.45 บาท
วิชาสามัญภาษาไทยม.4-ม.6(ม.ปลาย)1 พ.ค. 25647 ม.ค. 256530 ม.ค. 25658.00-10.00 น.85 บาท
สังคมศึกษาป.1-ม.5(11 ระดับ)1 พ.ค. 25647 ม.ค. 256530 ม.ค. 256510.30-12.30 น.45 บาท
วิชาสามัญสังคมศึกษาม.4-ม.6(ม.ปลาย)1 พ.ค. 25647 ม.ค. 256530 ม.ค. 256510.30-12.30 น.85 บาท
คณิตศาสตร์ป.1-ม.5(11 ระดับ)1 พ.ค. 256414 ม.ค. 25655 ก.พ. 25658.00-10.00 น.45 บาท
PAT1ม.4-ม.6(ม.ปลาย)1 พ.ค. 256414 ม.ค. 25655 ก.พ. 25658.00-10.00 น85 บาท
วิทยาศาสตร์ป.1-ม.5(11 ระดับ)1 พ.ค. 256414 ม.ค. 25655 ก.พ. 256510.30-12.30 น.45 บาท
PAT2ม.4-ม.6(ม.ปลาย)1 พ.ค. 256414 ม.ค. 25655 ก.พ. 256510.30-12.30 น.85 บาท
Advanced Englishป.1-ป.3, ป.4-ป.6, ม.1-ม.3,
ม.4-ม.6(รวม 4 ช่วงขั้น)
1 พ.ค. 256414 ม.ค. 25655 ก.พ. 256513.30-15.30 น.85 บาท
* ค่าสมัครสอบกรณีโรงเรียนเปิดเป็นศูนย์สอบเอง

โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่

สนใจสมัครสอบสนามกลาง คลิกที่นี่

สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่

รายละเอียดของข้อสอบแต่ละวิชา คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced English
(สามารถเทียบคะแนนที่ได้กับการสอบระดับสากลได้) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่