ภาษาไทย ครั้งที่ 24

 • สอบวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
 • ภาษาไทย สอบเวลา 08.00 – 10.00 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 •  ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
 • ข้อสอบวิชาภาษาไทยแบ่งออกเป็น ส่วนคือ      
  1. หลักภาษาไทย      
  2. การใช้ภาษา       
  3. วรรณคดี      
  4. การอ่านและการเขียน
 • ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2,.3 .4 .5 .6) มีข้อสอบ 80 ข้อ      
  ระดับชั้น
  มัธยมศึกษาตอนต้น (.1 .2 .3) มีข้อสอบ 100 ข้อ      
  และระดับชั้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (.4 .5 .6) มีข้อสอบ 120 ข้อ
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 20 กันยายน 2562 ทาง www.sermpanya.com
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตร, ทุนการศึกษา
  และเหรียญแพตตินั่ม
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับทุนการศึกษา, เกียรติบัตร
  และเหรียญทองที่ 1 จังหวัดจากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาไทยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 35 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)

    สังคมศึกษา ครั้งที่ 23

 • สอบวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
 • สังคมศึกษา สอบเวลา 10.30 – 12.30 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 •  ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
 • ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาแบ่งออกเป็น กลุ่มสาระคือ
  1. ศาสนา
  2. หน้าที่พลเมือง       
  3. เศรษฐศาสตร์       
  4. ภูมิศาสตร์       
  5. ประวัติศาสตร์และการศึกษาอาเซียน
 • ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2,.3 .4 .5 .6) มีข้อสอบ 80 ข้อ      
  ระดับชั้น
  มัธยมศึกษาตอนต้น (.1 .2 .3) มีข้อสอบ 100 ข้อ      
  และระดับชั้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (.4 .5 .6) มีข้อสอบ 120 ข้อ
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 20 กันยายน 2562 ทาง www.sermpanya.com
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตร, ทุนการศึกษา
  และเหรียญแพตตินั่ม
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับทุนการศึกษา, เกียรติบัตร
  และเหรียญทองที่ 1 จังหวัดจากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 35 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)

แผ่นพับโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา