นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาค และอันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับทุนการศึกษา, เกียรติบัตร และเหรียญรางวัลจากทางบริษัทฯ ดังนี้

ระดับประเทศ

อันดับที่ 1 ของประเทศ ในแต่ละวิชาแต่ละระดับ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และโล่เกียรติยศ
อันดับที่ 2 ของประเทศ ในแต่ละวิชาแต่ละระดับ ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท และโล่เกียรติยศ
อันดับที่ 3 ของประเทศ ในแต่ละวิชาแต่ละระดับ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และโล่เกียรติยศ

ระดับภาค

อันดับที่ 1 ของภาค ในแต่ละวิชาแต่ละระดับ โดยจะแบ่งออกเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร รวม 6 ภาค ได้รับทุนการศึกษาภาคละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชย จากบริษัท เสริมปัญญา จำกัด

ระดับจังหวัด

อันดับที่ 1 ของจังหวัด ในแต่ละวิชาแต่ละระดับ ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากบริษัท เสริมปัญญา จำกัด

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีนักเรียนสอบได้ในแต่ละอันดับเท่ากันหรือมากกว่า 1 คน ทางบริษัทจะนำเงินรางวัลที่ได้มาหารเฉลี่ยให้นักเรียนคนละเท่าๆ กัน โดยนักเรียนแต่ละคนจะยังคงได้รับโล่เกียรติยศหรือเกียรติบัตรตามอันดับที่ได้เหมือนเดิม
2. ในแต่ละวิชานักเรียนแต่ละคนจะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น เช่น ในกรณีที่นักเรียนสอบได้อันดับที่ 1 ของประเทศ ก็จะสอบได้อันดับที่ 1 ของภาค และอันดับที่ 1 ของจังหวัดด้วย นักเรียนจะถูกสละสิทธิ์ในรางวัลที่ต่ำกว่าคืออันดับที่ 1 ของภาค และอันดับที่ 1 ของจังหวัด โดยนักเรียนจะได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของประเทศเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และทางบริษัท จะมอบรางวัลอันดับที่ 1 ของภาค และอันดับที่ 1 ของจังหวัดให้นักเรียนอันดับรองลงมาแทน
3. ผลการตัดสินมอบรางวัลแก่นักเรียนและโรงเรียนของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือระงับการมอบรางวัลหากตรวจสอบได้ว่ามีการทุจริตในการสอบ