บริษัทได้จัดทำรายงานผลการศึกษาของแต่ละโรงเรียนแบ่งตามระดับชั้น เพื่อให้ได้เปรียบเทียบกับทั่วประเทศว่ามีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข และให้คุณครูนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนในจุดๆนั้น
โดย School Report จะถูกจัดพิมพ์ส่งให้พร้อมผลคะแนนสอบของนักเรียน

ตัวอย่าง School Report