เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของข้อสอบ และนำจุดด้อยไปปรับปรุงคุณภาพในปีถัดไป บริษัทได้ใช้ระบบสแกนวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ (Difficulty Index)
และค่าอำนาจการจำแนกของข้อสอบ (Discriminant Index) โดยข้อสอบที่ดีควรมีค่าอำนาจจำแนกดี และมีความยาก-ง่ายพอเหมาะ จะเป็นการวัดผู้สอบได้ดีที่สุดดังรูปตัวอย่าง