คณิตศาสตร์  ครั้งที่ 36

 • สอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567
 • สอบเวลา 08.00 – 10.00 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ลักษณะข้อสอบวิชา  คณิตศาตร์ 
  ลักษณะข้อสอบจะเป็นการฝึกฝนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ง่ายจนเกินไปและไม่ยากไปจนทำไม่ได้ทุกระดับชั้น (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม6 ) จะมีข้อสอบ 55 ข้อ 4 ตัวเลือก
 • ประกาศผลสอบ  20  กุมภาพันธ์  2567
  ทาง www.sermpanya.com 
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย
  จากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)

    วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 36

 • สอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567
 • สอบเวลา 10.30 – 12.30 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ลักษณะข้อสอบวิชา  วิทยาศาสตร์
  ลักษณะข้อสอบจะเป็นการฝึกฝนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ง่ายจนเกินไปและไม่ยากไปจนทำไม่ได้ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์จะจำแนกเป็นสาขาวิชาย่อยคือ 1. ฟิสิกส์ 2. เคมี 3. ชีววิทยา ทุกระดับชั้น (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ 4 ตัวเลือก
 • ประกาศผลสอบ 20  กุมภาพันธ์  2567
  ทาง www.sermpanya.com 
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย
  จากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)