วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ (Maths) จะแบ่งหัวข้อตามเนื้อหาที่เรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อฝึกฝนเตรียมตัวสอบกลางภาค และปลายภาค รวมถึงเตรียมตัวสอบ O-net, NT, สอบเข้าเรียนต่อในชั้นปลายของแต่ละช่วงชั้น

ลักษณะข้อสอบจะเป็นการฝึกฝนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ง่ายจนเกินไปและไม่ยากไปจนทำไม่ได้ทุกระดับชั้น (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5) จะมีข้อสอบ 55 ข้อ 4 ตัวเลือก

วิชา Pat1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)

เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ยากที่สุดสำหรับเด็ก ม.ปลายเน้นการคิดวิเคราะห์เชิงลึก ข้อสอบแบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อๆละ 6 คะแนน และ เติมคำตอบ 15 ข้อๆละ 8 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 300 คะแนน เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6

วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) จะแบ่งหัวข้อตามเนื้อหาที่เรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อฝึกฝนเตรียมตัวสอบกลางภาค และปลายภาค รวมถึงเตรียมตัวสอบ O-net, NT, สอบเข้าเรียนต่อในชั้นปลายของแต่ละช่วงชั้น

ลักษณะข้อสอบจะเป็นการฝึกฝนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ง่ายจนเกินไปและไม่ยากไปจนทำไม่ได้ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์จะจำแนกเป็นสาขาวิชาย่อยคือ 1. ฟิสิกส์ 2. เคมี 3. ชีววิทยา ทุกระดับชั้น (ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ 4 ตัวเลือก

วิชา Pat2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

เป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์ที่ยากที่สุดสำหรับเด็กม.ปลายเน้นการคิดวิเคราะห์เชิงลึก ข้อสอบแบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 100 ข้อๆละ 3 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 300 คะแนน เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6

โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ สนามกลาง (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่