ตัวอย่างสถิติผลสอบ

 • Z-Score คือ คะแนนมาตรฐาน ที่เป็น อัตราส่วนระหว่างการเบี่ยงเบนของคะแนนจากค่าเฉลี่ย กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ เป็นการ เปรียบเทียบให้เห็นว่าคะแนนดิบอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ย เป็นกี่หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  คะแนน Z-Score มีคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป็น 0 คะแนนใดที่มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยจะได้คะแนน Z-Score เท่ากับศูนย์ คะแนนที่มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยจะได้คะแนน Z-Score ที่มีค่าติดลบ

  วิธีการคำนวณ
  Z-Score = (คะแนน – ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่ม) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  ที่มา:
  http://www.ipesp.ac.th/learning/websatiti/chapter10/unit10_5_8.html
  http://www.electron.rmutphysics.com/TScore/page1.html

 • T-Score คือ คะแนนมาตรฐาน โดยการทำให้มีคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป็น 50 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 ซึ่งจะทำให้คะแนนพ้นค่าติดลบ คะแนน T-Score ทั้งกลุ่มจึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100

  ผู้ที่ได้คะแนนในระบบ T-score มากกว่า 50 ถือว่ามีผลสอบที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการสอบครั้งนั้น ปกติ T-score มีค่าสูงสุดไม่เกิน 100 แต่ T-score อาจเกิน 100 ก็ได้ ถ้าสอบได้คะแนนดีมากๆ ในขณะที่คะแนนของผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ต่ำมากๆ ในทางตรงข้ามกัน ถ้าได้คะแนนดีมากๆ แตปรากฏว่าคะแนนของผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ก็ดีมากๆ เช่นเดียวกัน ก็จะได้ T-score ไม่เกิน 100

  โดยวิธีการคำนวณ T-Score = (Z-Score x 10) + 50

  ที่มา :
  http://www.ipesp.ac.th/learning/websatiti/chapter10/unit10_5_8.html
  http://www.electron.rmutphysics.com/TScore/page1.html
  http://sarnseri.com/index.php/แบบว่า-อยากเล่า/252-รู้ทัน-t-score-ฉบับชาวบ้าน


 • ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการกระจายของข้อมูล ถ้าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหาออกมาแล้วมีค่า มากนั้นหมายความว่า ข้อมูลชุดนั้นมีการกระจายกันมาก ถ้าเป็นคะแนนสอบของนักเรียนก็บ่งบอกว่านักเรียนได้คะแนนต่างกัน แต่ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหาออกมาแล้วมีค่าน้อย นั้นหมายความว่าข้อมูลชุดนั้นเป็นข้อมูลที่เกาะกลุ่มกันอยู่ เป็นข้อมูลที่มีค่าใกล้เคียงกัน ถ้าเป็นเป็นคะแนนสอบของนักเรียนก็แสดงว่านักเรียนได้คะแนนไล่เลี่ยกันไม่ห่างกันมาก
  ที่มา : http://www.mathpaper.net/index.php/component/content/article/48-math3/195-2013-01-31-09-47-35

 • มัธยฐาน(Median) คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมด กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งมาให้ มัธยฐานของข้อมูลชุดนั้น คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมด
  ที่มา : http://www.mathpaper.net/index.php/-median

 • ฐานนิยม(Mode) คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด หรือพูดง่ายๆก็คือข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุด
  ที่มา : http://www.mathpaper.net/new/index.php/4548trifpodsai43t584309t5i/193-mode
 • เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) เป็นตำแหน่งที่เทียบจากร้อย ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ คือ ตำแหน่งที่บอกว่า เมื่อเทียบจากร้อยจะมีผู้ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับตำแหน่งนี้กี่คน
  ที่มา: http://www.fiet.kmutt.ac.th/e-learning/edustat/percent/pert/pert.htm