ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 34

 • สอบวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
 • อังกฤษ สอบเวลา 08.00 – 10.00 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
 • ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 Parts คือ
  1. Conversation     
  2. Vocabulary     
  3. Grammar Structure      
  4. Reading Comprehension
 • ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2,.3 .4 .5 .6) มีข้อสอบ 80 ข้อ      
  และระดับชั้น
  มัธยมศึกษา (.1 .2 .3 .4 .5 .6) มีข้อสอบ 100 ข้อ
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 6 กันยายน 2562 ทาง www.sermpanya.com
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตร, ทุนการศึกษา
  และเหรียญแพตตินั่ม
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตร
  และเหรียญทองที่ 1 จังหวัดจากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 35 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)

    Gat  ครั้งที่ 2

 • สอบวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
 • GAT สอบเวลา 10.30 – 13.30 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ข้อสอบวิชา GAT แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
  1.  ข้อสอบ เชื่อมโยง จำนวน 20 ข้อ 150 คะแนน       2. ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ 150 คะแนน       รวมคะแนนทั้งหมด 300 คะแนน
 • เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 6 กันยายน 2562 ทาง www.sermpanya.com
 • นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบและหนังสือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตร, ทุนการศึกษา
  และเหรียญแพตตินั่ม
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตร
  และเหรียญทองที่ 1 จังหวัดจากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาอังกฤษ,หมวดวิชาภาษาไทยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
 • สมัครขั้นต่ำ 20 คน (ไม่ได้ค่าประสานงาน) ตั้งแต่ 35 คนขึ้นไป (ได้ค่าประสานงาน)

แผ่นพับโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและGAT