ห้อง 523 อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3

ที่จอดรถ จอดภายในโรงเรียนได้เลย

แต่พื้นที่รอบๆอาคารที่จัดสอบงดไม่ให้รถจอด