ตึก 8
ห้อง 841, 842 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ
ห้อง 811 สำหรับวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา
ที่จอดรถบริเวณหน้าอาคาร