ชื่ออาคาร 1 ชั้น 2

ห้องสอบที่ 1 ชื่อห้องสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1(อังกฤษ)
ห้องสอบที่ 2 ชื่อห้องสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 (ไทย)
ห้องสอบที่ 3 ชื่อห้องสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 (สังคม)
ที่จอดรถ จอดใต้โดมหน้าอาคาร 1