อาคาร 1
ชั้น 2
ห้องสอบที่ 1 คือ ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ห้องสอบที่ 2 คือ ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ที่จอดรถ จอดใต้โดมหน้าอาคาร 1