Download ไฟล์รับสมัครสอบผ่าน Email วิชาภาษาอังกฤษ,Gat และ Advanced English (สำหรับ อาจารย์ผู้ประสานงาน)

ขั้นตอนการใช้งาน 
1. Download ไฟล์ไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
2. เปิดไฟล์ด้วย โปรแกรม Microsoft Excel 97 /2000/2003 หรือ Version ที่สูงกว่า 
3. กรอกข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร ในไฟล์ดังกล่าว คำแนะนำในการกรอกข้อมูลสามารถ ดูได้จากไฟล์ที่ download
4. save ไฟล์ให้เรียบร้อย
5. ส่งไฟล์ดังกล่าว มาที่ Email: sermpanya@hotmail.com

คำแนะนำ
ไฟล์ที่ให้ Download เป็นไฟล์ที่ใช้ในการรับสมัครนักเรียนที่ต้องการทดสอบความรู้
ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
สำหรับนักเรียนที่เขียนใบสมัครแล้ว กรุณาอย่า ส่งรายฃื่อมาในไฟล์นี้อีก เพราะจะทำให้เกิด มีรายชื่อซ้ำซ้อน
ท่านสามารถอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด คลิกที่นี้

คลิกที่นี่เพื่อ Download

*** ไฟล์นี้สำหรับ อาจารย์ผู้ประสานงาน ใช้รับสมัครและส่งรายชื่อนักเรียนให้กับ บริษัทฯ ทาง Email เท่านั้น ไม่รับสมัครนักเรียนที่ส่งชื่อมาเองโดยไม่ผ่าน อาจารย์ผู้ประสานงาน  ครับ     ***


Download ไฟล์รับสมัครสอบผ่าน Email วิชาภาษาไทย+วิชาสามัญภาษาไทยและสังคมศึกษา+วิชาสามัญสังคมศึกษา (สำหรับ อาจารย์ผู้ประสานงาน)

ขั้นตอนการใช้งาน 
1. Download ไฟล์ไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
2. เปิดไฟล์ด้วย โปรแกรม Microsoft Excel 97 /2000/2003 หรือ Version ที่สูงกว่า 
3. กรอกข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร ในไฟล์ดังกล่าว คำแนะนำในการกรอกข้อมูลสามารถดูได้จากไฟล์ที่ download
4. save ไฟล์ให้เรียบร้อย
5. ส่งไฟล์ดังกล่าว มาที่ Email: sermpanya@hotmail.com

คำแนะนำ
ไฟล์ที่ให้ Download เป็นไฟล์ที่ใช้ในการรับสมัครนักเรียนที่ต้องการทดสอบความรู้
ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
สำหรับนักเรียนที่เขียนใบสมัครแล้ว กรุณาอย่า ส่งรายฃื่อมาในไฟล์นี้อีก เพราะจะทำให้เกิด มีรายชื่อซ้ำซ้อน
ท่านสามารถอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด คลิกที่นี้

คลิกที่นี่เพื่อ Download

*** ไฟล์นี้สำหรับ อาจารย์ผู้ประสานงาน ใช้รับสมัครและส่งรายชื่อนักเรียนให้กับ บริษัทฯ ทาง Email เท่านั้น ไม่รับสมัครนักเรียนที่ส่งชื่อมาเองโดยไม่ผ่าน อาจารย์ผู้ประสานงาน ครับ***


Download ไฟล์รับสมัครสอบผ่าน Email วิชาคณิตศาสตร์+PAT1, และวิชาวิทยาศาสตร์+PAT2 (สำหรับ อาจารย์ผู้ประสานงาน)

ขั้นตอนการใช้งาน 
1. Download ไฟล์ไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
2. เปิดไฟล์ด้วย โปรแกรม Microsoft Excel 97 /2000/2003 หรือ Version ที่สูงกว่า 
3. กรอกข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร ในไฟล์ดังกล่าว คำแนะนำในการกรอกข้อมูลสามารถดูได้จากไฟล์ที่ download
4. save ไฟล์ให้เรียบร้อย
5. ส่งไฟล์ดังกล่าว มาที่ Email: sermpanya@hotmail.com

คำแนะนำ
ไฟล์ที่ให้ Download เป็นไฟล์ที่ใช้ในการรับสมัครนักเรียนที่ต้องการทดสอบความรู้
ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
สำหรับนักเรียนที่เขียนใบสมัครแล้ว กรุณาอย่า ส่งรายฃื่อมาในไฟล์นี้อีก เพราะจะทำให้เกิด มีรายชื่อซ้ำซ้อน
ท่านสามารถอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด คลิกที่นี้

คลิกที่นี่เพื่อ Download

*** ไฟล์นี้สำหรับ อาจารย์ผู้ประสานงาน ใช้รับสมัครและส่งรายชื่อนักเรียนให้กับ บริษัทฯ ทาง Email เท่านั้น ไม่รับสมัครนักเรียนที่ส่งชื่อมาเองโดยไม่ผ่าน อาจารย์ผู้ประสานงาน ครับ***