สถานที่สอบ
อาคารที่ใช้สอบ: อาคาร 3 ชั้น2
ห้อง: 3205, 3206, 3207 และ 3208

รายชื่อผู้เข้าสอบ คณิตศาสตร์/PAT1

รายชื่อผู้เข้าสอบ วิทยาศาสตร์/PAT2

รายชื่อผู้เข้าสอบ Advanced Maths

รายชื่อผู้เข้าสอบ Advanced Science

รายชื่อผู้เข้าสอบ Advanced English