Copyright 2019 - บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

ลักษณะของการสอบ

การสอบจะแบ่งออกเป็น 6 รายวิชาคือ ภาษาอังกฤษ  GAT  ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยในแต่ละรายวิชาจะแยกสอบเป็น 11 ระดับชั้นคือ ระดับประถมศึกษา (ป.2,ป.3 ป.4 ป.5 ป.6) และระดับมัธยมศึกษา (ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6)

 

ลักษณะข้อสอบ

ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อสอบจะแตกต่างกันในแต่ละรายวิชาและระดับชั้นตามความเหมาะสม ดังนี้

 

วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 Parts คือ 1. Grammar Structure 2. Reading Comprehension 3. Conversation 4. Vocabulary

ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.3 ป.4 ป.5 ป.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ และระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6) จะมีข้อสอบ 100 ข้อ

 

วิชา GAT 

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 2  Parts คือ 1ข้อสอบ เชื่อมโยง จำนวน 20 ข้อ 150 คะแนน  2.ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ จำนวน 60 ข้อ 150 คะแนน  รวมคะแนนทั้งหมด 300 คะแนน      
เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6    

 

วิชาภาษาไทย

ข้อสอบวิชาภาษาไทยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1. หลักภาษาไทย 2. การใช้ภาษา 3. วรรณคดี 4. การอ่านและการเขียน

ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ม.2 ม.3) จะมีข้อสอบ 100 ข้อ และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ม.5 ม.6) จะมีข้อสอบ 120 ข้อ

 

วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสาระคือ 1. ศาสนา 2. หน้าที่พลเมือง 3. เศรษฐศาสตร์ 4. ภูมิศาสตร์ 5. ประวัติศาสตร์และการศึกษาอาเซียน

ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ม.2 ม.3) จะมีข้อสอบ 100 ข้อ และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ม.5 ม.6) จะมีข้อสอบ 120 ข้อ

 

วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์จะแบ่งหัวข้อตามเนื้อหาที่เรียนในแต่ละระดับชั้น (ในระดับชั้นม.6 จะเป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบแอดมิชชั่น O-net PAT)

ทุกระดับชั้น (ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6) จะมีข้อสอบ 55 ข้อ

 

วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์จะจำแนกเป็นสาขาวิชาย่อยคือ 1. ฟิสิกส์ 2. เคมี 3. ชีววิทยา (ในระดับชั้นม.6 จะเป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบแอดมิชชั่น O-net PAT)

ทุกระดับชั้น (ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6) จะมีข้อสอบ 80 ข้อ

 

คณะผู้ออกข้อสอบ

ผู้ออกข้อสอบของโครงการทดสอบความรู้ ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการออกข้อสอบคัดเลือก และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ