Copyright 2019 - บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

ประโยชน์ที่ได้จากการสอบ

สำหรับนักเรียน  :  ได้รู้ศักยภาพทางวิชาการของตนเองอย่างละเอียดว่าเก่งหรือออ่อนทางด้านใด และจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ถูกต้อง อีกทั้งได้เปรียบเทียบความสามารถกับนักเรียนคนอื่นในระดับชั้นเดียวกันจากเพื่อนนักเรียนทั่วประเทศ ทำให้ได้รู้ระดับขีดความสามารถของตนว่ามีความสามารถในระดับใด สอบได้ที่เท่าไรของระดับจังหวัด ภาคและประเทศ

 

สำหรับนักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาค และอันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากทางบริษัทฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำหรับอาจารย์  :  ได้รู้ถึงศักยภาพของนักเรียน เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับผู้บริหาร  :  ได้ใช้ประโยชน์ในการแนะแนว ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และได้รู้ถึงศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียน ทำให้สามารถเปรียบเทียบกับนักเรียนของโรงเรียนอื่นทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการสอบของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

สำหรับโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น