Copyright 2019 - บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

รางวัล

นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาค และอันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับทุนการศึกษา, กียรติบัตร และเหรียญรางวัลจากทางบริษัทฯ ดังนี้

 

ระดับประเทศ

อันดับที่ 1 ของประเทศ ในแต่ละวิชาแต่ละระดับ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อันดับที่ 2 ของประเทศ ในแต่ละวิชาแต่ละระดับ ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท และโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อันดับที่ 3 ของประเทศ ในแต่ละวิชาแต่ละระดับ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ระดับภาค

อันดับที่ 1 ของภาค ในแต่ละวิชาแต่ละระดับ โดยจะแบ่งออกเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร รวม 6 ภาค ได้รับทุนการศึกษาภาคละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชยและเหรียญแพลตตินั่ม จากบริษัท เสริมปัญญา จำกัด

 

ระดับจังหวัด

อันดับที่ 1 ของจังหวัด ในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาของแต่ละระดับ ได้รับเหรียญทองที่ 1 จังหวัด พร้อมเกียรติบัตรชมเชยจากบริษัท เสริมปัญญา จำกัด

อันดับที่ 1 ของจังหวัด ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของแต่ละระดับ ได้รับเหรียญทองที่ 1 จังหวัด พร้อมเกียรติบัตรชมเชยจากบริษัท เสริมปัญญา จำกัด

 

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีนักเรียนสอบได้ในแต่ละอันดับเท่ากันหรือมากกว่า 1 คน ทางบริษัทจะนำเงินรางวัลที่ได้มาหารเฉลี่ยให้นักเรียนคนละเท่าๆ กัน โดยนักเรียนแต่ละคนจะยังคงได้รับโล่เกียรติยศหรือเกียรติบัตรตามอันดับที่ได้เหมือนเดิม

2. ในแต่ละวิชานักเรียนแต่ละคนจะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น เช่น ในกรณีที่นักเรียนสอบได้อันดับที่ 1 ของประเทศ ก็จะสอบได้อันดับที่ 1 ของภาค และอันดับที่ 1 ของจังหวัดด้วย นักเรียนจะถูกสละสิทธิ์ในรางวัลที่ต่ำกว่าคืออันดับที่ 1 ของภาค และอันดับที่ 1 ของจังหวัด โดยนักเรียนจะได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของประเทศเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และทางบริษัท จะมอบรางวัลอันดับที่ 1 ของภาค และอันดับที่ 1 ของจังหวัดให้นักเรียนอันดับรองลงมาแทน

3. ผลการตัดสินมอบรางวัลแก่นักเรียนและโรงเรียนของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือระงับการมอบรางวัลหากตรวจสอบได้ว่ามีการทุจริตในการสอบ