Copyright 2019 - บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

โครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 

สมัครด่วน!!! ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รับสิทธิพิเศษ โควตาสอบฟรี 5 % และจะได้รับรหัสผ่าน(Password) สำหรับดูข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3 ปี ที่ www.sermpanya.com

·        สอบวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

·        เวลาสอบ 8.00 - 10.00 .

·        สอบที่โรงเรียนของนักเรียน

·        ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  เพิ่มเติม

·        ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์จะแบ่งหัวข้อตามเนื้อหาที่เรียนในแต่ละระดับชั้น

       (ในระดับชั้นม.6 จะเป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบแอดมิชชั่น O-net PAT)

·        ทุกระดับชั้น(.3 .4 .5 .6 .1 .2 .3 .4 .5 .6)มีข้อสอบ 55 ข้อ

·        ประกาศผลสอบ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง www.sermpanya.com 

·        นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบ  และหนังสือเฉลยข้อสอบอย่าง

      ละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ  เพิ่มเติม

·        นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาค และ

      อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากทางบริษัทฯ

      เพิ่มเติม

·        สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้า

      ร่วมโครงการทดสอบความรู้  เพิ่มเติม

·        รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2562

 

 


 โครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 31 

สมัครด่วน!!! ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รับสิทธิพิเศษ โควตาสอบฟรี 5 % และจะได้รับรหัสผ่าน(Password) สำหรับดูข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3 ปี ที่ www.sermpanya.com

 

·        สอบวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

·        เวลาสอบ 10.30 - 12.30 .

·        สอบที่โรงเรียนของนักเรียน

·        ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  เพิ่มเติม

·        ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์จะจำแนกเป็นสาขาวิชาย่อยคือ

       1. ฟิสิกส์

       2. เคมี

       3. ชีววิทยา

       (ในระดับชั้นม.6 จะเป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบแอดมิชชั่น O-net PAT)

·        ทุกระดับชั้น(.3 .4 .5 .6 .1 .2 .3 .4 .5 .6)มีข้อสอบ 80 ข้อ

·        ประกาศผลสอบ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง www.sermpanya.com 

·        นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบ  และหนังสือเฉลยข้อสอบอย่าง

      ละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ  เพิ่มเติม

·        นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาค และ

      อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากทางบริษัทฯ

      เพิ่มเติม

·        สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่เข้า

      ร่วมโครงการทดสอบความรู้  เพิ่มเติม

·        รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 (จัดสอบแล้ว)

สมัครด่วน!!! ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รับสิทธิพิเศษ โควตาสอบฟรี 5 % และจะได้รับรหัสผ่าน(Password) สำหรับดูข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3 ปี ที่ www.sermpanya.com

·        สอบวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

·        เวลาสอบ 8.00 - 10.00 .

·        สอบที่โรงเรียนของนักเรียน

·        ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  เพิ่มเติม

·        ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 Parts คือ

       1. Grammar Structure

       2. Reading Comprehension

       3. Conversation

       4. Vocabulary

·        ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2,.3 .4 .5 .6) มีข้อสอบ 80 ข้อ

      และระดับชั้นมัธยมศึกษา (.1 .2 .3 .4 .5 .6) มีข้อสอบ 100 ข้อ

·        ประกาศผลสอบ วันที่ 7 กันยายน 2561 ทาง www.sermpanya.com 

·        นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบ  และหนังสือเฉลยข้อสอบอย่าง

      ละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ  เพิ่มเติม

·        นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาค และ

      อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากทางบริษัทฯ

      เพิ่มเติม

·        สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่เข้า

      ร่วมโครงการทดสอบความรู้  เพิ่มเติม

·        รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

 

 

 

โครงการทดสอบความรู้ GAT  ครั้งที่ 1 (จัดสอบแล้ว)

สมัครด่วน!!! ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รับสิทธิพิเศษ โควตาสอบฟรี 5 % และจะได้รับรหัสผ่าน(Password) สำหรับดูข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3 ปี ที่ www.sermpanya.com

·        สอบวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

·        เวลาสอบ 10.30  - 13.30 .

·        สอบที่โรงเรียนของนักเรียน

·        ข้อสอบวิชา GAT แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

       1.  ข้อสอบ เชื่อมโยง จำนวน 20 ข้อ 150 คะแนน

       2. ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ จำนวน 60 ข้อ 150 คะแนน

       รวมคะแนนทั้งหมด 300 คะแนน 

·        เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6

·        ประกาศผลสอบ วันที่ 7 กันยายน 2561 ทาง www.sermpanya.com 

·        นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบ  และหนังสือเฉลยข้อสอบอย่าง

      ละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ  เพิ่มเติม

·        นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาค และ

      อันดับที่ ของจังหวัด จะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากทางบริษัทฯ

      เพิ่มเติม

·        สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่เข้า

      ร่วมโครงการทดสอบความรู้  เพิ่มเติม

·        รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

 

 

 

 

โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 23 (จัดสอบแล้ว)

สมัครด่วน!!! ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รับสิทธิพิเศษ โควตาสอบฟรี 5 % และจะได้รับรหัสผ่าน(Password) สำหรับดูข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3 ปี ที่ www.sermpanya.com

 

·        สอบวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

·        เวลาสอบ 8.00 - 10.00 .

·        สอบที่โรงเรียนของนักเรียน

·        ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  เพิ่มเติม

·        ข้อสอบวิชาภาษาไทยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ

       1. หลักภาษาไทย

       2. การใช้ภาษา

       3. วรรณคดี

       4. การอ่านและการเขียน

·        ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2,.3 .4 .5 .6) มีข้อสอบ 80 ข้อ

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (.1 .2 .3) มีข้อสอบ 100 ข้อ

      และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (.4 .5 .6) มีข้อสอบ 120 ข้อ

·        ประกาศผลสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561 ทาง www.sermpanya.com 

·        นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบ  และหนังสือเฉลยข้อสอบอย่าง

      ละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ  เพิ่มเติม

·        นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาค และ

      อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากทางบริษัทฯ

      เพิ่มเติม

·        สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาไทยของโรงเรียนที่เข้า

      ร่วมโครงการทดสอบความรู้  เพิ่มเติม

·        รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 22 (จัดสอบแล้ว)

สมัครด่วน!!! ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รับสิทธิพิเศษ โควตาสอบฟรี 5 % และจะได้รับรหัสผ่าน(Password) สำหรับดูข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3 ปี ที่ www.sermpanya.com

<<คลิกดูรูปขนาดใหญ่>>

·        สอบวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

·        เวลาสอบ 10.30 - 12.30 .

·        สอบที่โรงเรียนของนักเรียน

·        ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  เพิ่มเติม

·        ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสาระคือ

       1. ศาสนา

       2. หน้าที่พลเมือง

       3. เศรษฐศาสตร์

       4. ภูมิศาสตร์

       5. ประวัติศาสตร์และการศึกษาอาเซียน

·        ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2,.3.4.5.6) มีข้อสอบ 80 ข้อ

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (.1.2.3) มีข้อสอบ 100 ข้อ

      และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (.4.5.6) มีข้อสอบ 120 ข้อ

·        ประกาศผลสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561 ทาง www.sermpanya.com

·        นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรแสดงผลการสอบ  และหนังสือเฉลยข้อสอบอย่าง

      ละเอียดทุกข้อจากอาจารย์ผู้ประสานงานหลังประกาศผลสอบ  เพิ่มเติม

·        นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาค และ

      อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากทางบริษัทฯ

      เพิ่มเติม

·        สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนที่เข้า

      ร่วมโครงการทดสอบความรู้  เพิ่มเติม

·        รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม